De Voorzitter verzoekt den heer Lei. s,te willen mededee]en,waarom f.0,10 per perceel werd betaald. De heer Leijs maakt er zich van af met te zeggen,dat hij dacht dat zulks zoo moest. Met 3 tegen een stem wordt dan op het verzoek van A.G.Leijs afwijzend beschikt. Voor de heer van de Sande. Tegen de heeren louters,Hendriks en ijnings. De heer Leijs onthiedl zich.van medestemmen. f. Brief van burgemeester en wethouders van Breda,houdende toezending der rekening van den arenkeuringsdienst over 1926. De Voorzitter zegt,dat de rekening van den arenkeuringsdienst over het dienstjaar 1927 wordt toegezonden. Hij stelt vdor het stuk voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. g. Brief van Burgemeester en ,7ethouders van Bergen op Zoom,houdende toezending afshrift goedgekeurde gemeenschappelijke regeling voor den Vleeschkcuringsdienst. De Voorzitter zegt,dat de gemeenschappelijke regeling voor den Vleesch- keuringsd ienst voor de gemeenten BergCn 0p Zoom, Ossendrecht,l'oensdrecht Putte en Huijberg.en door Gedeputeerde Staten werd goedgekeurd bij besluit van 1.Februari 1928 1928,G.~r.94 Hij stelt voor de gemeénschappelijke regeling af te koiidigen en het stuk ver-er voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. h.Brief van het Brandweercorps van Futte, houdende verzoek om verhooging van de gemeentelijke toelage tot 150 francs. De Voorzitter zegt,dat de pompiers eene verhooging vragen van de jaar lijks chè bijdrage der emeente en wel van 100 tot 150 francs. De gevraagde vergoeding wordt met algemeene stemmen verleend,nadat aan den heer Leijs op diens vraag is gezegd,dat de vergoeding voor 1927 wordt gevraagd. j.Brief van den Raadvan State betreffende verwerping van het beroep tegen de toelating van de h eren Wouters,;Hendriks, ijnings en van Linden tot lid van den Raad der gemeente. De Voorzitter zegt,dat is ingekomen het besluit van den Raad van State, waarbij het beren tegen de toelating als raadslid van de heeren, outers,H. ijnings, 'endriks en P.O. van Linden,werd ongegrond verklaard. Hij stelt voor het stuk voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. 3.Verzoek van den heer C .L'attheussen om eervol ontslag als lid van het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter zegt,dat de heer C.L.attheussen eervol ontslag vraagt als lid van het Burgerlijk Armbestuur. Alvorens tot onstalgverleening over te gaan zou hij een woord van dank willen brengen aan den heer C.L'attheussen voor al hetgeen hij gedurende zoo lange jaren ten bate van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur en zoo doende voor de gemeente heeft gedaan. Hij stelt dan voor het ontfelkg eervol te verleenen. Met algemeene stemmer- wordt hiertoe besloten. 4.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de uren,waarop het kantoor van de burgerlijken stand zal geopend zijn. De Voorzitter stelt namens burgemeester en wethouders voor, in de vero<r-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1928 | | pagina 13