Openbare vergadering van den laad der gew sente "u7te ZO* mari 1928 n.m. 6 uur. Aanwezig zijn de h- eren F. 'otters en H.r ndriks,wethouders en de heeren TT. ;i 'nings,A.C.keijs,L.v.d.Sande. Afwezig xst zonder kennisgeving de beer Ph. "endrikx. gr is een vacature. Voorzitter cte beer F.J. var de Veil,burgermeester. Secretaris de cr J. .loer'bach, tijdelijk secretaris. De Voorzitter opent te 6 uur 15 minuten de vergadering. De Voorzitter zegt,dat sedert de vorig vergadering de boer P.C. van Linden overleden is. gij meent namens allen te spreken,wanneer 1 ij in dankbare herinnering bjmngt,alles at door den overledene in het belang der gemeente werd verricht en hij biedt de wederzijdsche famili- ën van den overledene'de gevoelens van echt christelijke deeloneming aan bij dit zoo diep treurig overlijden. Hij meent verder een •"•oord- van dnak te moeten breng-n aan die raads leden,die aan zijn verzoek voldeden,om'deze droeve plechtigheid bij te wonen. De Voorzitter zegt,dat dit de eerste raadsvergadering is sedert zijn optreden als burgemeester der gemeente Putte,welke door hem wordt voorgezeten en gelold, gij zegt niote weten op .elke wijze zijn voor ganger zulks ."deed, doch •■bij zal de leiding nemen geheel naar zijn gewoonte,zooals bij elders deed en doet, Hij hoopt,dat eenieder steeds naar b ste weten de belange- der gemeente zal behartigen en hem de leiding gemakkelijk te maken door steeds zijr vingerwijzingen op te volgen en slecht alleen het woord te voeren,na zulks aan hem als voorzitter te hebben gevraagd er verkregen. ~Tij zal hieraan streng de hand houd en en zonder onderscheid ven personen,hen,die hich hieraan onttrekken,tot de orde roepen. De toehoorders verzoekt hij,zich steeds kalm te gedragen,geen teokens van goed- of afkeuring te (even,steeds te zwijgen en alleen de plaatsen in te hemen,welke voor hen bestemd zijn. Het rooken wordt gedurende de openbare raadsvergadering niet toegestaan Bij loting wijst de voorzitter het lid aan,dat in deze vergadering telkens het eerst zal stemmen. Aangewezen wordt nummer 3 der presentie lijst, de hoer L. van de Sandc. Hij stelt achtereenvolgens aan de orde: 1.Vaststelling der notulen van do vergadering van 17 November en 22 December 1927 en van 1 Februari en 17 en 18 Februari 1928. Ha voorlezing worden al deze notulen onveranderd vastgesteld. 2.ï,;ed.edceling van ingekomen stukken. a. Afschrift van het-besluit van den voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing oran leden van den gemeenteraad d.d. 13 Februari 1928,waarbij F, Hoendervangers is benoemd tot lid vah den Omeenteraad. b. Geloofsbrief met bijbehoor- n van P. oendervangers,benoemd tot lid van den gemeenteraad. c. Schrijven d.d.13 Februari 1928 van den Voorzitter van het Centra-1 tembureau,waarbij wordt 'medegedeeld,dat P.hoendorvangers,benoemd lid van den Gmeenteraadzijn benoeminr aanneemt. In verband met bet' bepaalde in artikel 1 van het reglement van orde van den Raad,benoe t de voorzitter de hoeren .-outers, ijnings en L. van de Sand.e tot leden van de commissie,belast met het onderzoek van den ingekomen geloofsbrief vanden keer 7. Hoendervangers. Hij verzoekt dan de commissie met het onderzoek direct een aanvang te nemen en scborst gedurende het onderzoek de openbare vergadering.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 11