Notulen van de openbare vergadering van den Raad der gemeente Putte d.d.18 Februari 1928. Aanwezig de heeren F.Wouters en H.Hendriks en de heer H.Wijnings. Afwezig zonder kennisgeving de heeren Ph.Hendrikx,L.v.d.Sande en A.G.Leijs. Er is een vacature. Voorzitter de heer F.J. van de Ven,burgemees ter Secretaris de heer J.B. .Meerbach. De Voorzitter opent te V uur 15 minuten de vergadering. Hij doet den secretaris de presentielijst voorlezen,zoodat blijkt, dat het' ongevolge artikel 48 der gemeentewet vereischte getal leden niet aanwezig is. De Voorzitter sluit daarop de vergadering.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 10