De VOORZITTER deelt mede, dat de uitwerking der plannen in een vergevorderd stadium verkeert. Spoedig zal alles besteksgereed zijn. Het lid G-EERTS vraagt nog of aan zijn opmerking van destijds, inzake de gesteltenis van het terrein waarop de ijsbaan zal worden aangelegd, aandacht is geschonken. De VOORZITTER deelt mede, dat de heidemaatschappij de kwestie heeft onderzocht. De uitslag was dat er geen technische bezwaren aanwezig worden geacht om op het terrein in de Molenstraat de ijsbaan aan te leggen. Het lid TOLHUIZEN brengt onder de aandacht dat de bomen in de Stationsstraat een gevaar vormen voor het verkeer. Vooral 's avonds zijn de laaghangende takken, waaraan doornen zittep,een lastig obstakel. Verschillende personen hebben hiermede reeds kennis ge maakt. Naar zijn mening zijn deze bomen geschikt om in een plantsoen te staan. Verder roert dit lid de beplanting aan bij de speeltuin. De aldaar aanwezige populieren nemen het uitzicht weg. Verder verzoekt dezelfde spreker om voorzieningen ter bestrij ding van de rattenplaag, o.m, in de Vaartweg. Het verdient z.i. aanbeveling de bewoners op te wekken mede te werken met de door de gemeente alsnog te nemen maatregelen. De VOORZITTER zegt toe na enige gedachtenwisseling omtrent de soort van de bomen de gerezen bezwaren met de directeur van het bedrijf gemeentewerken te zullen bespreken. Wat de rattenplaag betreft, wijst hij er op dat ieder jaar de ingezetenen de gelegenheid krijgen voor aanschaffing van vergif. De medewerking is echter niet al te groot. Nogmaals zal hieraan de nodige aandacht worden geschonken, terwijl ook de situatie in de Vaartweg zal worden onderzocht. Het lid TOLHUIZEN bepleit in dit verband dat de route van de vuilniswagen wordt uitgebreid tot de rij woningen staande aan de Vaartweg even over de spoorwegovergang. Tevens vraagt dit lid of niet de electrische kabel in de Pagnevaartweg kan worden doorgetrokken tot in de Nattestraat, waardoor ook de daar gelegen panden van electriciteit kunnen worden voorzien. De VOORZITTER zegt toe de eerste kwestie te zullen opnemen met de directeur van het bedrijf gemeentewerken en omtrent de laatste aangelegenheid in contact te treden met de P.N.E.M. Wel wil hij er nu reeds op wijzen dat de huizen in de Nattestraat enige jaren geleden buiten de uitbreiding van het electriciteitsnet zijn gehouden vanwege de hoge hieraan verbonden kosten* Het lid van ELZAKKER constateert met genoegen de voortvarendheid van het gemeentebestuur op de diverse terreinen. In dit verband verwijst hij naar het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de verdere bouwrijpmaking van gronden in de nieuwe wijk. Hij vraagt of bedoelde bouwterreinen alleen bestemd zijn voor woningbouw door de gemeente, of kunnen hierop ook particuliere woningen worden gesticht. Mocht de laatste vraag bevestigend worden beantwoord, dan verdient het naar de mening van de spreker aanbeveling hieraan ruime bekendheid te geven. De VOORZITTER antwoordt dat de bouwrijp te maken terreinen in de nieuwe wijk in het bijzonder zijn bestemd voor de stichting van woningwetwoningen. Ook de aanneen gesloten bebouwing,voorgeschreven in het uitbreidingsplan, duidt min of meer in die richting. Een particulier bouwt meestal een huis voor eigen bewoning en wil dan liefst geheel vrij zitten. '*&r"

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 58