6 Aan de hand van het prae-advies verstrekt de voorzitter nog diverse informaties, meer in het bijzonder over de onder handelingen tussen de heren Vermeulen-Erhardt en de directie van de blikfabrieken over de ingebruikneming van de hal Industrie weg 11 door laatstgenoemde onderneming. Het lid RUBBENS vraagt of de betrokkenen geen interesse hadden voor huurkoop. De VOORZITTER zegt dat zulks wel is geprobeerd, doch na overweging hebben de heren Vermeulen-Erhardt hiervan afgezien. Het lid RUBBERS verzoekt burgemeester en wethouders zoveel mogelijk te trachten de industriehallen op basis van huurkoop in gebruik te geven. De VOORZITTER deelt mede, dat in het verleden dit altijd is getracht. Tot op heden is het enkel gebleven bij het inwinnen van informaties en. voorwaarden, waaronder een overeenkomst tot huurkoop kan worden gesloten. Het lid PETERS vraagt of tijdens de onderhandelingen met de firma Vermeulen-Erhardt over de huur van de hal Industrieweg 10 deze direct als voorwaarde heeft gesteld bedoelde fabrieks- ruimte uit te breiden. De VOORZITTER antwoordt dat zulks inderdaad is geschied, waarbij onmiddellijk ter kennis van de betrokkenen is gebracht, dat in laatste instantie de raad het benodigde crediet hiervoor voteert en de gedeputeerde staten goedkeuring verlenen aan het raadsbesluit. De heei" van ELZAKHER acht de huur, lettende op een inves tering van circa 49.000,- niet aan de hoge kant. Het lijkt hem niet geheel juist indien de verhuur van de hal de gemeente nog geld zou moeten kosten. De VOORZITTER zegt dat de huurbepaling is geschied op kostpri j sb«|sis De heer TOLHUIZEN wijst er op, dat, mocht na de vergroting van de hal de firma Vermeulen-Erhardt de productie stopzetten, de mogelijkheid bestaat een groter industrie aan te trekken. De vestiging van de Verblifa is immers ook hierdoor mogelijk geworden. Zonder hoofdelijke stemming worden daarna de gevraagde credieten beschikbaar gesteld. 17. Voorstel tot a. intrekking van het raadsbesluit dd. 9 Juni 1953 betreffende verkoop grond" aan dé" rred'.lTërvG 'emëente' alhier b. overdracht van bedoelde grond aan genoemde Herv.Gemeente overe'enkomstig artikel 80 de r Lager-Onde rwi j sv/et"T'920'. Dienovereenkomstig wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, 18. Rondvraag. Het lid TOLHUIZEN bepleit een uitbreiding van de straat© verlichting tijdens de nachturen en wijst daarbij o.m. op de ThorbeckestraatNa 11 uur 's avonds heerst daar een grote duisternis.

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 49