VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Dinsdag 1 September 1953 des avonds om 20*00 uur Aanwezig de leden; J.J. Blaakman, M.A. van den Bosch, Chr. van ElzakkerH.C. Geerts, J.A.J.P. Keij, C.A. van Oosterhout, L.J.M. Peters, J.J. Plevier, H.M. Rubbens, A.C. van der Smissen, J.A.P.M. van Spaandonk, H. Tolhuizen en N. Vissenberg. Voorzitter; B, Punk Secretaris; J.P. van Hoek. 1Opening De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Beëdiging der nieuw-benoemdc raadsleden Alle leden leggen in handen van de voorzitter de voorge schreven eden af. 3. Verkiezing wethouders Op voorstel van de voorzitter fungeren de heren van El- zakker, Plevier en van der "Smissen als stemopnemers Allereerst wordt aan de orde gestold de voorziening in de vacature van wethouder Keij. Uitgebracht worden 13 stommen, waarvan 13 op de heer J.A.J.P. Keij. Desgevraagd verklaart het lid Keij zijn benoeming te aanvaarden. Bij de stemming ter voorziening in de vacature van wethouder van Oosterhout worden eveneens 13 stemmen uitgebracht, waarvan 13 op de heer C.A. van Oosterhout, die zijn benoeming eveneens aanvaardt De VOORZITTER verwelkomt alle leden nu zij aan het begin staan van een nieuwe zittingsperiode, welke ditmaal 5 jaar zal duren. Hij hoopt dat allen weder met liefde cn voortvarendheid hun taak zullen verrichten. Een speciaal woord van welkom richt hij tot de 4 leden, die voor de eerste maal aan het werk van de raad zullen deelnemen. De heer ELZAKKER heeft hij reeds vaker ontmoet bij zijn aanraking met het maatschappelijke leven. Hij hoopt dat deze op dezelfde energieke wijze, als op het terrein waar hij nu werkzaam is, do gemeentebelangen zal weten te behartigen. In de heer peters begroet hij in het bijzonder een deskundige op waterstaatkundig gebied. Hij spreekt de verwachting uit dat de raad van zijn technische kwaliteiten dikwerf zal kunnen profiteren. De heer Tolhuizen heeft hij leren kennen als een man die temidden van het plaatselijke organisatieleven staat en op dit gebied ver antwoordelijkheid weet te dragen. De heer Blaakman kent hij minder goed. Als Benjamin van de raad spreekt hij een speciaal woord van welkom uit en hoopt dat hij zich spoedig in hot college zal thuis voelen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 41