VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Maandag, 31 Augustus 1953, des avonds om 20.00 uur Aanwezig de leden» J.J.A.P. Kei jC.A. van Oosterhout, H.M. Rubbens, H.C Geerts, N. Vissenberg, P.O. van Loon, F.J. Veeke. Avan den Bosch, J.J. Plevier, A.C. van der Smissen, J.A.P.M, van Spaandonk, B. Burgers en M.J. Verheijen. Voorzitter; B. Punk. Secretaris; J.P. van Hoek. 1Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Notulen. De notulen van de vergadering van. 27 Juli 1953 worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 3.» Voorstel tot vaststelling van een vermenigvuldigings c i j f e r ten oehoeve van de schoolgeldheffing voor het U Iij'. Zonder hoordelijke stemming wordt besloten met ingang van het schoolgeldjaar 1951-1952 het vermenigvuldigingscijfer°voor het uitgebreid lager onderwijs vast te stellen op 0,8. Zoo.ys.tel tot aankoop van 2670 m2 grond, deel uitmakende van het perceel_sectie D 1960, gelegen aan het West-Vaardeke"van" Jj._Ct.A. van den Bemd. wonende alhier, voor de som van 13.350,- Het lid RU.d3ENS informeert naar het aantal te bouwen woningen op her perceel sectie D 1960. De TOORZITiEK taxeert dit aantal langs het West—Vaardeke op 8 en aan de zijde van de St. Elisabethsstraat op 2. Het lid RUBBENS vraagt zich verder af of het terrein wel geheel bouwrijp is. Hij herinnert zich dat vroeger daar de tuin lag van Dr. Huijsmans. Deze lag vrij laag, terwijl het voorts niet uitgesloten is, dat in de ondergrond moer voorkomt. Hij geeft daarom in overweging dit punt aan te houden, opdat burge meester en wethouders deze kwestie nog eens nader bezien. Wethouder KEIJ is van opinie dat het lid Rubbens de zaak wel vvat te zwaar bekijkt. Volgens hem zal de ophoging meevallen. Bij de bouw van woningen kan de overtollige grond voor ophoging bonuc worden. Hij wijst verder op het belang van een verantwoorde woningbouw ter plaatse, waardoor tevens de huidige schutting, welke verre van fraai is, kan verdwijnen. Het lid van LOON informeert naar de uitgangen, welke kunnen worden aangelegd ten profijte van enige bewoners der Penkelstraat De VOORZITTER zegt dat de aanleg van bedoelde uitgangen de gemeente enig geld zal kosten. Zij blijven ten nutte van al de genen, die hiervan kunnen profiteren.

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 36