Het lid RUBBENS spreekt zijn voldoening uit over de in aanleg zijnde industrieterreinen langs de Mark. Het geheel ziet er keurig uit. Ook met de aanleg van de sportterreinen gaat het de goede kant uit. Het is spreker een genoegen hiervan mede deling te kunnen doen. De VOORZITTER betuigt zijn dank voor het gesprokene van het lid Rubbens. Het lid GEERTS heeft met voldoening gehoord over de uit stekende gang van zaken ten aanzien van de industrieterreinen en hec sportpark. Eenzelfde geluid zou spreker gaarne willen uiten over het gemeentehuis. Van buiten is het mooi, doch van binnen laat alles te wensen over. Hij zou het willen vergelijken met een gepleisterd graf. De raadzaal voldoet in geen enkel opzicht. Iedere outillage ontbreekt voor een waardige ontvangst van officiële vertegenwoordigers. In het verleden heeft hij dikwijls hierop gehamerd. Hij vraagt zich af of er nu werkelijk niets aan te doen is. De VOORZITTER is het volledig en in ieder opzicht eens met de spreker. Al enige malen is hierover van gedachten gewisseld in de vergadering van burgemeester en wethouders. De vraag heeft zich hierbij voorgedaan wat er uiteindelijk moet gebeuren, en wel in dier voege of een verbouwing de voorkeur verdient ofwel de bouw van een geheel nieuw gemeentehuis. Indien de voortekenen zich niet bedriegen, is het wellicht mogelijk op vrij korte termijn een positief voorstel aan de raad te doen. Het lio. van LOON zou niet teveel uitstel willen betrachten bij de aanschaffing van een koelkast, wijl na Augustus de natte maanden komen. Bij dit jaargetijde is een kast hard nodig. De VOORZITTER antwoordt, dat na de goedkeuring van de gede puteerde staten tot aanschaffing zal worden overgegaan. Het lid PLEVIER informeert naar de bouwplannen van de Betuwe De VOORZITTER antwoordt dat in October zal worden begonnen. Het lid van SPAANDONK vraagt of de raad in zijn huidige samenstelling nog bijeen zal komen en wel in verband met het feit dat leden, deel uitmakende van de commissie van onderzoek der gemeenterekening, niet meer zullen terugkeren. De VOORZITTER antwoordt bevestigend. 23. Sluiting;. De voorzitter sluit de vergadering met geb-ed. Vastgesteld ter openbare vergadering van 3/- S-.3-i /hs. de secretaris» cie voorzitter,

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 35