Aangezien niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt overgegaan tot een derde stemming tussen de leden Rubbens en van den Bosch. Hierbij worden uitgebracht 7 stemmen op het lid H.M, Rubbens en 5 op het lid M.A. van den Bosch, zodat eerst genoemde is gekozen en desgevraagd verklaart zijn benoeming te aanvaarden, 14. Voorstel tot toekenning van de naam "Br. Schaepmanstraat" aan de verbindingsweg ten Oosten van het Oost-Vaardeke tussen de Éooseveltstraat en de Vader Vincentiusstraat Conform het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 15Rondvraag Het lid RUBBENS uit een klacht over de wijze, waarop de werkzaamheden aan de reconstructie van de Oudlandsedijk worden verricht. Destijds is toegezegd dat de reconstructie van de Oudlandsedijk dusdanig zou geschieden, dat de landbouwers te allen tijde hun land zouden kunnen bereiken. Hij verzoekt dat spoedig maatregelen worden getroffen, dat zulks alsnog zal kunnen geschieden* Met het oog op het jaargetijde is een en ander van groot belang. De VOORZITTER zegt toe reeds morgen hieraan de nodige aan dacht te besteden. Het lid van der SMISSEN informeert naar de plannen omtrent de havenverbetering. De VOORZITTER deelt mede, dat de plannen zowel bij de provin ciale waterstaat als bij de rijkswaterstaat in studie zijn. Onlangs heeft hij hierover in het bijzijn van de heer de Vrieze, de ontwerper van de plannen, een bespreking gehad met de hoofd ingenieur-directeur van de rijkswaterstaat. Er waren toen van de kant van het ministerie van financiën enige moeilijkheden gerezen. Het onderhoud heeft naar zijn oordeel het gewenste resultaat gehad, zodat gehoopt mag worden dat spoedig het fiat wprdt ont vangen en tot uitvoering zal kunnen worden overgegaan. Het lid GEERTS wijst op de ontsluiting van de Bagnev&artweg, Jan Teunisstraat enz. door de aanleg van de Eikenlaan. Ten gerieve van de bewoners aldaar en van de bezoekers aan de veiling zou het aanbeveling verdienen op de hoek Eikenlaan-Bosschendijk een bus halte te openen. Hij verzoekt hiervoor de nodige stappen te ondernemen bij de directie van de B.B.A. De VOORZITTER zal gaarne aan het verzoek van de heer Geerts voldoen. 16. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van //-</- de secretaris,de voorzitter,

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 19