Van het resterend bouwvolume zullen dan premie-woningen worden gebouwd aan de Pagnevaartweg en de Eikenlaan, voor zover uiteraard geen bouw door particulieren plaats vindt. Nadat door de VOORZITTER op enkele ondergeschikte punten nog nadere inlichtingen zijn verstrekt, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel. 18a. Aanleg beplanting hoofdweg nieuwe wijk. Het lid van SPAANDONK informeert of dit plan door het bedrijf gemeentewerken zal worden uitgevoerd en of in het bevestigend geval een en ander wel vakkundig geschiedt. De VOORZITTER antwoordt dat het inderdaad in de bedoeling ligt om dit werk in eigen beheer uit te voeren en dat het personeel van dit bedrijf hiertoe zeker bekwaam is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel. 19. Mededelingen De VOORZITTER geeft een overzicht van de uitslag van de gehouden aanbesteding van de bouw van een brandweergarage waaruit blijkt dat de laagste inschrijver is de firma gebroeders van Agtmaal te Oudenbosch voor de som van 21,189,-. 20. Rondvraag Het lid RÏÏBBENS vraagt aandacht voor het feit, dat Mgr. Prof.Dr. A.J.M, Mulders, geboren te Oudenbosch, Hoogleraar aan de Universiteit té Nijmegen, binnenkort zijn 60e verjaardag zal vieren. Bij Prof.van G-inneken heeft de gemeente een felicitatie gezonden vergezeld van een bloemenmand. Hij stelt voor oök in dit geval van de belangstelling en het medeleven van de geboortegemeente te doen blijken. De VOORZITTER voegt hier aan toe dat inmiddels reeds een schrijven is ontvangen van een huldigingscomité voor de te houden receptie De raad' kan zich met het voorstel van het lid Rubbens verenigen. 21. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van n ^6 /hbo. de voorzitter, de secretari 2 5-38/hbo/ 9-3-53/18

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1953 | | pagina 14