w. 2 10. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Molenstraat Het lid van der SMISSEN informeert naar de ontruimingstermijn» De VOORZITTER antwoordt, dat deze is gesteld op een maand, in gaande op de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken. Bedoelde termijn kan worden verlengd. Hij hoopt in een der volgende ver*- gaderingen nadere mededelingen te kunnen doen omtrent de oe wijziging van woongelegenheid aan de bewoners van onbewoonbaar verklaarde woningen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11. Voorstel tot verlenging der ortrnirningatermijn met drie rüflflndpn van de onbewoonbaarverklaarde woningen West-Vaardeke 31 en 54. Overeenkomstig het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten» Het lid VERHEIJEN vestigt hierna nog even de aandacht op de slechte staat, waarin zich het huis West-Vaardeke 54 bevindt. Het huis is zeer vochtig, terwijl een der bewoners lijdende is aan asthma. Hij dringt aan op een spoedige opheffing van deze ontoelaatbare woningtoestand. De VOORZITTER zegt, dat hij na de vergadering het lid Verheijen nader zal informeren. 12. Voorstel tot vaststelling van he* ontwerp tot 2e wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen (verbindingsweg Bosschendi.ik-Rag'nevaartweg) Na voorlezing van het prae-advies wijst de voorzitter er op dat burgemeester en wethouders zoveel doenlijk zijn egemoe gekomen aan de bezwaren van de twee reclamanten, t.w. de heren van Spaandonk en Storimans. Het voorstel wordt daarna zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Bij de behandeling van dit punt was het lid van Spaandonk niet aanwezig. 13. Voorstel tot toekenning van een voorschot op de exploitatie vergoeding oer leerling voor~T551 ingevolge artikel 103 ffer Lager-onderwijswet aan"de bijzondere lagere scholen voor G.L.O. V. G-.L.U. en U.lb.U. 14. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding 195° voor de "beloning van de aan de bijzondere meisjesscholen voorU.L.0. eg V.'G.L.O? verbonden vakonderwijzers, alsmede tot vaststelling van het voorschot 1951» Conform de twee hierbovengenoemde voorstellen wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 13 Voorstel tot goedkeuring der begroting 1951 van het algemeen Armbestuur en tot vast stelling der ..ontw^^grotj^ T531~~van het gaFbëïïri.if, het bedrijf gemeentewerke^h^ woninggê- de vee- en vleeskeuringsdienst en van de gemeente. Na voorlezing van het prae-advies vraagt de voorzitter of er leden zijn, die over de ontwerp-begrotingen algemene beschouwingen willen houden. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 9