Er is hier immers toch geen sprake van oneerlijke concurrentie, In Roosendaal bijv. laten 5 vergunninghouders regelmatig in hun localiteiten dansen. Het zou toch buitengewoon vreemd zijn, indien de andere collega's, die niet laten dansen, daartegen gingen protesteren en wat in Roosendaal gebeurt, geschiedt overal. Men zou wel een protest kunnen indienen, als op oneerlijke wijze aan ae anderen schade wordt berokkend. Hiervan is echter in het geheel geen sprake. Als tweede motief roeren de adressanten aan, dat de zaal niet voldoet aan de eisen van het drankwetbesluit. Spreker zegt in dit verband, dat burgemeester en wethouders bouwvergunning hebben verleend. Tevoren hebben zij zich laten_voorlichten door de inspecteur van de volksgezondheid, die belast is met de zaken, rakende de drankwet. Het lid Geerts vindt het unfair op deze wijze een collega aan te vallen. Zakenmensen, die niet op een open en eerlijke wijze met hun collega's kunnen concurreren, verdienen het praedicaat zakenman niet. 6. Voorstel tot toekenning van de naam "Thorbeckestraataan de weg, lopende van Beatrixlaan naar Havendijk, Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming en discussie besloten. 7. Voorstel tot vaststelling der ontwerp-verordéningregelende de heffing van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein. Zonder gedachtenwisseling en hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 8. Voorstel tot vaststelling der ontwerp-verordening. regelende de heffing van verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein. Zonder gedachtenwisseling en hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 9Voorstel tot verhuur van de te bouwen industriehal aan de Industrieweg aan de firma W.J. Schijven, papierwaren— en golf— cartonfabriek te Rotterdam, Het lid PLEVIER merkt op, dat zonder in het bezit te zijn van nadere cijfers het moeilijk is om te kunnen beoordelen of de jaarlijkse huursom van 9,000,- voldoende is ter dekking van de exploitatielasten, De raad heeft in een zijner vorige vergaderingen voor de bouw een ongenoemd crediet toegekend. Hij verzoekt daarom om overlegging van een rentabiliteitsrekening, zoals ook is geschied ten aanzien van de andere vier hallen. De VOORZITTER antwoordt, dat in de vergadering, waarbij het crediet is beschikbaar gesteld eveneens gesproken is over de grootte van de huursom. Met allerlei instanties hebben burgemeester en wethouders uitvoerige besprekingen hierover gevoerd. Ambtenaren van het departement van economische zaken hebben het bedrag zeer acceptabel geacht. Hij merkt op, dat de totale stichtingskosten nog niet helemaal bekend zijn. Hij stelt zich echter voor de gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de bedrijvencommissie# Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot verhuur van de in aanbouw zijnde fabriekshal aan de Industrieweg aan de firma W.J. Schijven te Rotterdam voor een jaarlijks bedrag van 9.000,-.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 8