3 xipt treffen van een compromis acht hij onjuist. Het voor en tegen Sv.rwegendeacht hij dat de voordelen groter zijn dan de geschetste misstanden. Spreker bepleit dan ook aanvaarding van h«t voorstel. Het lid VISSENBERG- onderschrijft de woorden van het lid Verhei jen. Vele ouders zijn Zondagsavonds blij dat het 11 uur is. Voorts rekent spreker Oudenbosch nog tot het platteland, vergelijking met de stad gaat dus niet op. De VOORZITTER concludeert, dat de raad verdeeld is Nadrukkelijk wijst hij er op, dat burgemeester en ^ouders met het voorstel zijn gekomen ten gerieve van de bus- en treinreizigers, die gebruik maken van de laatste verbindingen. Naar het oordeel van burgemeester en wethouders eist het maatschappelijk verkeer aanneming van het voorstel. Het lid van der SMISSEN acht het compromis-voorstel gezond. Daardoor is men in de gelegenheid de reizigers tot 24 uur behulpzaam te zijn. Het lid GEERTS zegt, dat hij na het gesprokene van het lid Plevier tot de conclusie is gekomen, dat het treffen van een compromis in feite indruist tegen de kernvan het voorstel. De caféhouders blijven immers volkomen vrij hun zal te sluiten wanneer zij willen. Heeft men behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheid de localiteit geopend te houden tot 24 uur, dan is mpn bii aanneming van het voorstel daartoe in de gelegenheid. W«t de gemaakte onderscheiding door het lid Vissenberg betreft, merkt spreker op, dat in de gemeente Steenbergen en Roosendaal het sluitingsuur ook is bepaald op 24 uur. Het lid RUBBENS verklaart zich voorstander van een compromis. Bii aanvaarding van het voorstel verwacht hij, dat verreweg de meeste localiteiten pas om 24 uur zullen sluiten. Indien een deel h» zaken zo lang mogelijk geopend houdt, dan kunnen de anderen bezwaarlijk hun café's sluiten. De praktijk zal dan wel worden, dat alle localiteiten pas om 24 uur zullen worden gesloten. De VOORZITTER wijst op de bezwaren, die kleven aan een compromis? Vooruit ka£ mohlijk uitgemaakt worden welke zaken „pi wplke niet behoefte hebben aan het late sluitingsuur y-n 2 4 uur Een bepaling hieromtrent kan niet wórden hpgenomen in e politieverordening? Er zou mogelijk wel een afspraak met de politie kunnen worden gemaakt. Het lid PLEVIER betoogt, dat hier echter niet alleen in het 3PeLZil?ndspSennK?rM? e^rot^^"pïefte'voSr inneming van het voorstel. In dit verband wijst hij op de verenigingen. Het lid VISSENBERG zegt, dat de verenigingen toch altijd nog verlenging van politie-uur kunnen aanvragen. De VOORZITTER brengt hierna het voorstel in stemming. De leden Keij, Geerts, van Loon, Plevier en van der Smissen stemmen voor terwijl de leden RubbensVissenberg, Veeke, van Spaandonk, Burgers en Vorheijen zich tegen het voorstel verklare Met zes tegen vijf stemmen is dus het voorstel verworpen. Het lid GEERTS vraagt hierna het woord in verband met hetgeen in het request ^ordt opglmerkt over het dansen. Hij zegt slechts jluchtig kennis gt-nomen te hebben van de inhoud. Het motief om a-vi snreker buiten de nationale feest- en herdenkingsdagen -b Isme de de kermis geen dansvergunning te verlenen, omdat sommige caféhouders daardoor schade ondervinden, acht spreker zeer verwonderlijk.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 7