9 De VOORZITTER dankt tot slot het lid Rubbens voor al zijn goede wensen. Hij deelt voorts mede, dat de raad in de loop van Januari weer bijeen zal worden geroepen, in welke vergadering de goede gewoonte getrouw en ter bestendiging der traditie een terug blik zal worden geworpen in 1951 en de perspectieven voor 1952 in beschouwing zullen worden genomen. Voorts wenst hij alle leden een zalig nieuwjaar. 8. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van £*$2. de voorzitter, y - 5--13/hs/25-1-52/l7

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 77