8 Ook wethouder van OOSTERHOUT en het lid van der SMISSEN uiten hun misnoegen over de gang van zaken en wijzen op het slordige gezicht van de her en der verspreid liggende tegels. De VOORZITTER zal na afloop van de vergadering aan de direc teur van gemeentewerken vragen wat reeds is gedaan en zonodig zich telefonisch in verbinding stellen met de heer Donkers te Roosendaal. Het lid PLEVIER zegt, dat in een der vergaderingen van de bedrijvencommissie de heer Luijkx alle verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor een voortvarend herstel van de straatont- gravingen. Hij betwijfelt of de P.T.T. in andere steden evenzo zou handelen alw thans in Oudenbosch. De VOORZITTER merkt op, dat in andere plaatsen evenzeer klachten worden geuit over de onderhavige zaak. Men moet echter niet vergeten dat de P.T.T. het werk uitbesteed en de aannemer er alles op zet om snel te werken. Het lid PLEVIER geeft in overweging aan een volgende ver gunning de nodige restricties te verbinden. De VOORZITTER zegt tot slot nogmaals toe dat hij alles in het werk zal stellen om een einde te maken aan de gewraakte situatie. Wethouder van OOSTERHOUT verwondert zich over de opmerking van het lid Plevier ten aanzien van zijn voorstel tot de opmaking van een kostenraming voor den drainage in de achtertuinen van Churchill- straat en Doelpad. Naar zijn opinie had hijzulks moeten doen via de bedrijvencommissiewaarvan het lid Plevier deel uitmaakt.- Wethouder KEIJ deelt mede, dat in de commissie ook gesproken is over de mogelijkheid van een drainageHierbij is de vrees naar voren gekomen, dat na enige jaren de drainreeksen verstopt zouden geraken en dan opnieuw moeten worden opgegraven, hetgeen natuurlijk veel kosten met zich brengt. Uiteindelijk heeft de commissie inge stemd met het voorstel van de heer Luijkx om de achterpaden op te hogen met koolas en dan even af te wachten hoe de situatie zich daarna zal ontwikkelen. Het lid PLEVIER betoogt, dat door deze maatregel de tuinen nog meer wateroverlast hebben gekregen. De VOORZITTER stelt voor een kostenraming van de drainage samen te stellen en deze om advies in handen te stellen van de bedrijvencommissie Het lid RUBEENS verwacht weinig heil van ophoging. Het water verzamelt zich immers op het laagste punt. Worden gronden en paden opgehoogd dan zouden wellicht de huizen uiteindelijk water overlast krijgen, hetgeen de toestand nog veel slechter zou maken. Al met al denkt deze spreker, dat de oplossing gelegen is in een drainage Wethouder KEIJ merkt op, dat naar het oordeel van het lid van den Bosch, medegedeeld in de laatste vergadering van de bedrijven- commissie, bij een diepe omspitting van de grond deze zich zelf draineert. Bij overweging van alle beschouwingen en mededelingen omtrent dit vraagstuk helt spreker toch ook over naar een drainage, als zijnde de definitieve oplossing van het vraagstuk. Zonder hoofdelijke stemming wordt uiteindelijk besloten^door c[q directeur van gemeentewerken een kostenraming voor de drainage te doen opstellen, waarna deze ter advisering zal worden voorgelegd aan de bedrijvencommissie

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 76