Met betrekking tot de gemaakte opmerkingen over de slechte toestand van de verschillende landwegen merkt hij op, dat burge meester en wethouders reeds kostenramingen hebben laten samen stellen. Binnenkort vindt hierover weder een bespreking plaats. Wellicht zullen spoedig voorstellen hieromtrent worden ingediend. Met de directeur van gemeentewerken is reeds besproken om als voorlopige maatregel op de wegen grind aan te brengen. De hevige regenval van de laatste dagen heeft echter belet hieraan reeds gevolg te geven. Na nieuwjaar zal echter zo spoedig mogelijk hiermee worden begonnen. De goedkeuring van de plannen voor de rioolzuivering is ge traineerd door moeilijkheden, welke gerezen waren tussen de provinciale waterstaat en het bureau Bongaerts. Eerstgenoemde instantie wenste een breder en dieper inzicht in de aanpassing van het huidige plan aan het uiteindelijke definitieve project, waarbij heel het grondgebied der gemeente zal worden opgenomen in een centrale riolering. De nodige stukken en tekeningen zijn thans geproduceerd en zullen weldra kunnen worden doorgezonden naar de investeringscommissie. De verkrijging van de gronden, benodigd voor de stichting van het rioolgemaal is terloops door burgemeester en wethouders be sproken, Het college zal opnieuw aan dit vraagstuk zijn aandacht schenken. De voorzitter wijst er nog op, dat de gemeente weder met de pachters over de uitkering van schadeloosstellingen zal te doen krijgen. Kort geleden heeft hij achter de schermen gesproken over de mogelijkheid om de plannen tot stichting van een zwembad te reali seren. Misschien bestaat de kans. dat binnen niet al te lange tijd burgemeester en wethouders met concrete gedachten bij de raad zullen komen. Spreker gelooft wel, dat de verwezenlijking van de plannen binnen het bereik der mogelijkheden ligt. Het lid PLEVIER wijst op de wateroverlast, die de bewoners van de woningen, gelegen aan de Churchillstraat nog steeds blijven ondervinden. Al de besprekingen, hieraan besteed, hebben tot dusver tot geen enkel behoorlijk besluit geleid. Hij bepleit de opstelling ener begroting voor de algehele drainage dier terreinen. De VOORZITTER zegt, dat gemeentewerken doende is met de op hoging der achterpaden. Hij kan zich accoord verklaren met de opmaking ener kostenraming voor drainage, opdat een inzicht kan worden verkregen. Het lid PLEVIER uit kritiek op de wijze, waarop de P.T.T. het wegdek van de verschillende straten in het centrum vernielt. Op verschillende punten blijft het opengebroken wegdek geruime tijd zo liggen. Hij verklaart zich voorstander om in zodanige gevallen de bestratingen te laten verrichten door gemeentewerken. Hij heeft zich hierover reeds in verbinding gesteld met de directeur, doch er is niets gebeurd. De VOORZITTER antwoordt, dat hij de kritiek zeer goed kan begrijpen. Momenteel worden vrijwel alle straten in de kom door de P.T.T. opengebroken. De herstrating geschiedt echter in een langzaam tempo. Hij heeft hierover reeds gesproken met de directeur van gemeentewerken en de heer Donkers, beambte van de P.T.T. te Roosendaal. Laatstgenoemde bracht allerlei bezwaren naar voren. Ook de aannemer, die de werken uitvoert, speelt hierbij een rol. Aan de heer Luijkx heeft hij verzocht zich in verbinding te stellen met de aannemer, opdat voor nieuwjaar alle trottoirs weer dicht zijn. Na de vergadering zal hij onmiddellijk contact opnemen met de uitvoerder.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 75