6 7. Rondvraag. Het lid GEERTS wijst er op, dat reeds enige malen is_gesproken over de toestand van de haven. Hij wil thans met nadruk wijzen op de gevaarlijke situatie hij de Kade, Aan de westelijke zijde helt het wegdek zeer sterk naar de haven af. Bij een gladde weg levert dit zeer veel gevaar op voor het verkeer. Hij verzoekt burgemeester en wethouders na te gaan of, in afwachting van de definitieve plannen, geen provisorische voorzieningen kunnen worden getroffen. Het lid RUBBERS kan zich niet zo tevreden betuigen over de gang van zaken in 1951 als zulks het geval is geweest ten aanzien van 1950. Spreker heeft wel alle lof voor het beleid van burgemeester en wethouders met betrekking tot de woningbouw. Met de oplossing van de verontreiniging der poldersloten is men echter geen stap verder gekomen. De belangen van het waterschap komen steeds meer in het gedrang. Hij bepleit nu reeds pogingen in het werk te stellen om de grond in eigendom te verkrijgen, waarop het gebouw van de riool zuiveringsinstallatie zal worden gesticht. Ook ten aanzien van de staat, waarin de door de gemeente overgenomen polderwegen verkeren, uit het lid Rubbens zijn onte rft vredenheid. Meermalen heeft hij de voorzitter hierop gewezen. Deze stuurde hem dan naar de directeur van gemeentewerken, die op zijn beurt refereerde aan het college van burgemeester en wethouders. Hij vraagt met nadruk aan burgemeester en wethouders in het komende jaar met de meeste voortvarendheid te streven naar een doeltreffende oplossing van de vuilwaterkwestie en naar een af doende reconstructie van de polderwegen* Voor het overige wit hij zijn bewondering voor het door burge meester en wethouders in 1951 gevoerde beleid. Hij hoopt, dat zij in het komende jaar dezelfde weg zullen blijven bewandelen. Hij wenst hun daarbij kracht en gezondheid toe. Spreker betoont zich ook zeer verheugd over de gunstige wending, die in de gezondheid y&n de echtgenote van de burgemeester is ingetreden. Tot slot wenst hij burgemeester en wethouders, de secretaris en alle overige leden van de raad een zalig en gelukkig nieuwjaar. Het lid PLEVIER informeert naar de stand van zaken in de plannen tot stichting van een zwembad. Hij wijst er hierbij opdat de nodige projecten gereed liggen en op de gunstige omstandigheid 4) dat voor de realisatie ervan geen cultuurgrond nodig is. Hét lid VEEKE dringt aan op verbetering van het weggedeelte van de Kalishoek, lopende ongeveer ter hoogte van het cafe van D«mburgh tpt aan de MoerdijksestraatMomenteel verkeert de verharding in een zeer slechte staat. De VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders vol ledig op de hoogte zijn van de gevaarlijke situatie aan de Kade, ontstaan door de verzakking van het wegdek* Bij de tweede phase zullen gelden beschikbaar komen voor een afdoende verbetering van de haven. Hierin is ook begrepen de verbetering van het wegdek om de haven. Volgens zijn inlichtingen zullen spoedig na de be schikbaarstelling van de gelden, opgenomen voor de plannen, val lende onder de eerste phase ook de gelden worden gevoteerd voor de werken, ressorterende onder de tweede phase. Spreker geeft per soonlijk de voorkeur om nog even te wachten. Mocht echter om een of andere reden vertraging ontstaan, dan zullen burgemeester en wet houders het treffen van provisorische voorzieningen in overweging nemen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 74