5 De voorzitter vestigt nadrukkelijk de aandacht er op, dat gedeputeerde staten niet alleen de hesluiten tot grondaankoop zullen goedkeuren. De gronden worden aangekocht voor een sport park en dan wil dit college meteen een volledig inzicht hebben in het geheel der plannen. Het lid PLEVIER heeft zulks niet kunnen lezen uit de over gelegde brief van de gedeputeerde staten. Behalve de brief die ter inzage heeft gelegen, is nog een tweede ingekomen betreffende de subsidietoezegging voor de uitvoering van het werk in D.U.W.- verband. De beide brieven worden door de voorzitter voorgelezen en hieruit blijkt duidelijk, dat de gedeputeerde staten alle stukken op tafel willen hebben, hetgeen logisch is omdat het een verband houdt met het ander. Hij geeft ten volle zijn steun aan het voorstel van burgemeester en wethouders, mits een clausule wordt opgenomen, dat met de uitvoering zal worden begonnen einde 1952. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten voor het houden ener besloten zitting. Na heropening der openbare vergadering deelt de voorzitter mede, dat men de schadevergoeding aan Bastiaansen aan de hoge kant acht en dat het in het algemeen belang is er naar te streven de schadeloosstellingen aan de pachters op een verantwoord peil te brengen. Burgemeester en wethouders stellen dan ook voor te besluiten tots 1. voor de stichting van een sportpark een crediet van 55.000,- beschikbaar te stellen? 2» het aangaan van twee overeenkomsten van geldlening, onderschei denlijk groot 16.000,- en 4.000,- ter gedeeltelijke finan ciering van het object? 3. vaststelling der schadevergoeding aan Bastiaansen op een nader in overleg met hem te bepalen bedrag; 4k het voeren van een rechtsgeding contra M.A.J. Antens terzake van de ontbinding der pachtovereenkomst, nadat eerst alsnog zal getracht worden te geraken tot een minnelijke schikking. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. 4. Voorstel tots a. het verlenen van medewerking op de aanvrage ex artikel 72 der Lager-onderwijswet 19 20 van het instituut St. Bouis inzake de verandering van inrichting van de St. Joseph- en MariaschoolT b. vaststelling der hieruitvoortvloeiende 51e wijziging der gemeentebegroting 1951. 5. Voorstel tot 52e wijziging der gemeentebegroting 1951 (raming slotuitkering gemeentefonds over 1947), Conform de voorstellen wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, 6. Mededelingen. Naar aanleiding van de door het lid van Loon in de vorige vergadering gestélde vraag over de heffing van een zg. rioolbe lasting van o.m, de bewoners in het Oost-Vaardeke deelt de voor zitter mede, dat het hier gaat om zg..recognities ter erkenning van het eigendomsrecht der gemeente over enige stukjes grond, welke in gebruik zijn bij derden. De bedragen zijn zeer gering en worden niet met terugwerkende kracht ingevorderd. Vanaf 1950 zullen deze rechten worden geïnd.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 73