Het verleden heeft immers meermalen aangetoond, dat de rechtbank bil de bepaling van vergoedingen een mild standpunt inneemt. Indien deze weg wordt ingeslagen, zal eerder verlies dan winst worden geboekt. Bij de indiening van het voorstel zijn burgemeester en wet houders niet gegaan over ijs van één nacbtt. Het plan, wat ons thans bezig houdt, is geen luchtkasteel. Hij voorziet dat op korte termijn met de uitvoering zal kunnen worden begonnen. Mocht onverhoopt zich een omstandigheid voordoen dat pas einde 1952 zal kunnen worden gestart, dan komen vanzelfsprekend ook de schadevergoedingen in een ander vlak te liggen. Het lid ftïïBBENS persisteert bij zijn mening om nog een jaar te wachten en wijst er nog eens op, dat de in de raming uitge- trokken vergoeding voor Antens veel hoger dient te worden geraamd. Hij brengt nog naar voren dat het bestuur van het St. Elisabeths- gesticht niet begrijpt waarom nu reeds door de raad moet worden gesproken over de vaststelling der schadeloosstellingen. He* vrees de dat het gasthuis hiermede ook nog iets te maken haa. Het is echter duidelijk, dat de eigenaars geheel buiten deze kwestie staan. Het lid PLEVIER merkt op, dat bij een uitstel van een_jaar de vergoeding aan Antens minder wordt. Het is echter wel zijn bedoeling, dat de grondkopen nu reeds doorgaan. Voorts acht dit lid de ondertekening van voorlopige koopcontracten wel van belang. Be VOORZITTER stelt vast, dat het St. Elisabethsgesticht geen enkele bemoeiing heeft met de schadevergoedingen. De schade ataat geheel los van de koopsom. Spreker is van oordeel, dat Bastiaansen ongenegen zal zijn om bij de vaststelling der ver goeding van een lager bedrag uit te gaan dan 700,- per ha. Deze pachter heeft daarvoor argumenten aangevoerd, welke wel degelijk steekhoudend zijn. Benut hij bijv. de grond voor de verbouw van haver een product dat weinig arbeid vergt dan zal de opbrengst het gemelde bedrag wel benaderen. Hij stelt ver volgens vast dat in het verleden nooit enige behoefte is gebleken aan voorlopige koopcontracten. Slechts in zeer bijzondere geval len is dit geschied, o.a. bij de aankoop van grond van Mevr. de Wed. Veraart, De wens hiertoe is uitgegaan van de verkoopster en niet van de gemeente. Spreker kan in de naar voren gebrachte motieven om de zaak een jaar op te houden geen enkel voldoende argument ontdekken. De besparing op de schadeloosstellingen is nog een open vraag. Hij betreurt zeer dat men de uitvoering van dit mooie en belang rijke project een jaar wil verschuiven. Hij kan de gedachtengang van de voorstellers niet volgen. Mocht menal hiermee iets inlopen op de schadevergoedingen dan kan niemand garanderen dat na verloop van een jaar geen bezwaren van andere aard naar voren treden. Wie verzekert bijv. dat de rijksoverheid geen andere maatregelen zal treffen ten aanzien van de investering. De prijzen van de materialen kunnen stijgen en zo kunnen er allerlei andere nadelige factoren gaan werken. Wij leven immers in zeer onzekere tijden.. Burgemeester en wethouders hebben er ernstig naar gestreefd om de opzet van het sportpark eenvoudig te houden en toch doeltreffend. Een vertegenwoordiger van de K.N.V.B., heeft zijn instemming met het project betuigd. Op dit moment is er een reële kans tot verwezenlijking. Wordt besloten tot enig uitstel, dan kan dat zelfs leiden tot een verschuiving der plannen voor meeèdere jaren.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 72