Dit lid zegt nadrukkelijk, dat de regenten van het gasthuis hem pertinent hebben verklaard, dat zij hetzelfde bedrag krijgen als mevrouw de Chambure. Wat hiervan zij, een prijs van 2.800,- per ha zou ruim voldoende geweest zijn. De nu vastgestelde koopsommen zijn hoog.,Komen daarbij nog flinke pachtvergoedingen, dan is er toch wel alle aanleiding te trachten deze zo laag mogelijk te houden. Hij dringt dan ook aan om nog een jaar te wachten. Het lid van den BOSCH wenst eveneens de plannen enige maanden uit te stellen. De gronden kunnen dan inmiddels worden aangekocht en opgeleverd worden bij oogst-stoppelbloot. Het lid PLEVIER vraagt zich af of de gronden niet op andere wijze in eigendom kunnen overgaan. De aankoopsom en de schade vergoedingen maken de terreinen duur. Bij een uitstel van 3/4 jaar kan zulks nader worden bezien. De VOORZITTER verbaast zich over al deze geluiden. In het verleden is meermalen door enige leden geïnformeerd naar de stand van zaken ten aanzien van deze plannen. Burgemeester en wethouders meenden terecht in al deze vragen een stimulans te zien tot een snelle behandeling, die zou kunnen leiden tot een spoedige stichting van het sportpark. Zij hebben dan ook al datgene ver richt om tot een snelle besluitvorming te komen.. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat er een misverstand in het spel is. Primo moeten de besluiten de goedkeuring verwerven van de gedeputeerde staten. Is dit gebeurd, dan is het woord aan de pacht- kamer voor de ontbinding van de pachtovereenkomst van Antens. Blijven de goedkeuringen en de beslissing van de pachtkamer wat lang uit, dan kunnen vanzelfsprekend de werkzaamheden pas in het najaar ter hand worden genomen. Wordt echter voortvarend goed gekeurd en beslist, dan kan het werk reeds in het voorjaar een aanvang nemen. De grootte van de uiteindelijke schadevergoedingen zal natuurlijk afhangeg. van het tijdstip, waarop over de gronden moet worden beschikt,. Br is echter geen enkel argument om het nemen van de besluiten uit te stellen.. Z.. i., pleit alles om te starten in het voorjaar. Zulks is ook het geval indien men het bekijkt vanuit sport-technisch oogpunt. Men moet er immers rekening mede houden, dat twee jaren verstrijken alvorens de terreinen in bespeelbare conditie verkeren. Bij het aanvatten van het werk in het voorjaar, wordt een heel jaar tijd gewonnen. Hierbij dient het oog ook gericht te zijn op de huidige situatie in de gemeente op ontspanningsgebiedZowel van gemeentewege als van particuliere zijde is er in dit opzicht vrijwel niets tot stand gebracht. Besluit men tot uitstel dan bespaart men zich misschien een uitgave van 956,-. Doch wie kan garanderen, dat er dan geen andere moeilijkheid zich voor zal doen. Mevrouw de Chambure zal dan wellicht hierin aanleiding kunnen vinden om met Bastiaansen een nieuwe overeenkomst te sluiten met als consequentie een vergoeding, becijferd over 6 jaren. Men belandt per saldo in een viCieuse cirkel. Het terugkomen op de grondprijzen acht de voorzitter niet juist. De besluiten zijn immers genomen en daaraan vooraf zijn besprekingen gevoerd met de eigenaars. Burgemeester en wethouders zijn tot duidelijke afspraken gekomen. Het prijzenbureau heeft ook zijn verklaringen van geen bezwaar afgegeven. Hij zal dezer dagen met de regenten spreken opdat er volstrekte klaarheid komt. Wat de suggestie van het lid Plevier betreft om eventueel de gronden te onteigenen, merkt hij op dat een dergelijke pro cedure veel geld kost, met een grote kans, dat uiteindelijk misschien de prijzen niet lager zullen zijn.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 71