Aaneezien laatstgenoemde iets meer krijgt, is het wellicht niet uitgesloten, dat het gasthuis alsnog met een dergelijk verzoek komt. Het lid PLEVIER is van oordeel, dat een snelle aanpak van het werk. hetgeen in het voornemen ligt van burgemeester en we houdersde gfmeente geld gaat kosten. Wordt bijv pas met de werkzaamheden begonnen einde 1952, dan komt de pacht over dat laar ten goede aan de gemeente en behoeft aan Bastiaansen hele- Lal geen schadeloosstelling te worden toegekend, terwijl de vergoeding van de schade aan Antens kan worden berekend over 5 jaren. Be VOORZITTER zegt, dat geen voorlopige contracten zijn ongemaakt. Be mondelinge afspraken met de eigenaars bieden toch voldoende waarborg. Burgemeester en wethouders zijn voorts van de veronderstelling uitgegaan, dat gedeputeerde staten spoedig Soe^~ keuring zouden hechten aan de besluiten tot aankoop van de grond Ten aanzien van Mevrouw Chambure deelt hij mede, dat zij aan huidige pachter heeft bericht, dat hij op verlenging van het pachtcontract niet behoeft te'rekenen. Betrokkene heeft wel aan- gedrongen op een spoedige afwikkeling van de voorgenomen koop. Volgens hem is er geen enkele reden om te veronderstellen, dat het St. Elisabethsgesticht terug komt op zijn eenmaal genomen beslis sing Wel is van deze zijde bericht ingekomen, waarbij werd aang drongen op een passering der koopaote v6ór 1 Februari. Toorts is de voorzitter van opinie dat het geringe verschil tussen de beide koopsommen redelijk is. Hij wijst daarbij op de JiffaSfrl het perceel, toebehorende aan Mevrouw de Chambure. Be schadever goeding van Antens is slechts gebaseerd op 1 jaar, wijl burge meester en wethouders niet weten wat de uitspraak van de pachtkamer zal zijn. Zo vormt hierbij ook nog het feit, dat een deel der gronden gebezigd wordt als voetbalterrein, een onzeker element. Spreker betreurt dat de pogingen om met Antens tot overeenstemming te geraken zonder resultaat zijn gebleven. Be bezwaren van het lid Plevier meent hij te kunnen terug brengen tot de vraag in welk tempo het project dient te worden ver wezenlijkt. In het voorstel is er van uitgegaan, dat m het voorjaar zal kunnen worden gestart. Kan zulks echter pas geschieden in het najaar, dan liggen de zaken anders met als gevolg ook een andere S -Tie Ifhadevergoedingen. Nu alle besluiten kunnen worden genomen, schijnt het de voorzitter toe, datonvoorziene omstandigheden voorbehouden, binnen enkele weken alle goedkeuringen zullen zijn verworven. Spoedig hierna kan dan begonnen worden. Het enigste oponthoud kan gelegen zijn in de ontbinding van de pachtovereenkomst Antens. Hij gelooft wel dat de pachtkamer binnen een maand uitspraak zal doen. Aan de zijde van de provincie ziet hij Sen enkele moeilijkheid. Ook de B.U.W., onder wiens dienst het grondverzet zal geschieden, kan praktisch op ieder moment het werk aanvatten. Het lid RUBBERS betwijfelt of het feit, dat een deel der gronden van Antens wordt gebruikt als voetbalveld, zal leiden ot een lagere schadevergoeding. Be pachtkamer vraagt zich alleen af, wat de grond voor de pachter oplevert. Verwijzende naar de procedure Veraart zal z.i. wellicht ook de vaststelling der schade voor Antens heel wat tijd kunnen vorderen. Hij ziet dan ook een voordeel in een uitstel der werkzaamheden tot het najaar 195 2. Met Bastiaansen is men dan helemaal klaar. Ook vindt hij een vergoeding gebaseerd op 700j- per ha voor zandgronden aan de hoge kant.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 70