De administrateur en de meteropnemer-incasseerder hebben met hun werkzaamheden voor de gasfabriek een volledige dagtaak* zodat uitbreiding van hun functie met de onderhavige werkzaamheden wel op enige bezwaren zal stuiten. Voorts is niet iedereen geschikt voor de functie van huurophaler. Men heeft enige routin^ en ad ministratieve aanleg nodig. De heer J. Dirne heeft dit jaren^ gedaan voor de woningbouwvereniging. Tot slot wijst de voorzitter op de hoge leeftijd van ovengenoemde persoon, zodat de huidige toestand ook niet zo lang bestendigd zal blijven. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten met ingang van 1 April 1951 de aanbieding van de R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph tot overgave van al haar bezittingen en schulden te aanvaarden. 5. Voorstel tot 5e wijziging der Algemene Politia-verordening (vaststelling sluitingsuur café's op 24 uur). Alvorens dit punt aan de orde te stellen doet de voorzitter voorlezing van een heden aan hem gericht adres, ondertekend door een deel van de caféhouders ter plaatse. Het lid VERHEIJEM verkrijgt als eerste spreker hetwoord. Hij acht 11 uur een mooie tijd voor de café's om te sluiten. Indien verandering zou moeten worden aangebracht, dan was hij voorstander om het sluitingsuur te bepalen op_10 uur. Men mowt Zondagsavonds zich maar eens oriënteren. Heel wat vrouwen wachten in spanning af of haar man of zoon weder in dronken toestand zal thuiskomen. Hij adviseert tot slot geen verandering in het sluitingsuur aan te brengen. Het lid BURGERS sluit zich bij de vorige spreker aan. Het lid GEERTS zegt, dat hij niet ter vergadering is geweest bij de heer Vermeulen. Wel heeft hij tevoren een vergadering mee- gemaaktwaarbij de meeste aanwezige caféhouders zich uitspraken voor de vaststelling van het sluitingsuur op 24 uur. Onder de adressanten bevinden zich personen, die op de laatste vergadering ook hiervan voorstander waren. Spreker begrijpt hun houding niet. Wat de argumenten van het lid Verhei jen betreft* merkt hij op, dat deze door hem niet kunnen worden onderschreven. Op de Zondagen worden bijv. zelfs 's middags nog wel eens drongen personen cuonge"troffen. Spreker sciisidrt zich. achter het voorstel van burgemeester en wethouders, omdat hiermee vele reizigers worden gediend, die gebruik maken van de late treinen. Ook het verenigingsleven is gediend met de aanvaarding van het voorstel. Spreker wijst er tenslotte nadrukkelijk op, dat het niet in zijn bedoeling ligt om het voorstel met alle geweld te willen doordrijven. Wellicht kan er een modus-vivendi worden getroffen, hieruit b Taande, dat aan de caféhouders vergund wordt hun zaken open te houden voor de personen, die gebruik maken van de late treinen en bussen, Het lid VERHEIJEH brengt naar voren, dat hij wel accoord kan gaan om bepaalde café's toe te staan langer open te blijven ten gerieve van de trein- en buspassagiers, Hij blijft zich echter verzetten tegen de bepaling, behelzende dat alle cafe s tot 24 uur kunnen open blijven. Het lid PLEVxER is van oordeel, dat men het Onderhavige voorstel niet eng moet bekijken. Oudenbosch groeit op allerlei gebied. Het dient in alle opzichten mee te gaan met de moderne tijd. Wordt het voorstel aangenomen, dan schept het voorde verlof- en vergunninghouders geen verplichting hun localiteiten tot 24 uur open te houden. De caféhouders kunnen hun zaken sluiten wanneer zij willen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 6