VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Zaterdag, 29 December 1951, des voormiddags om 9.30 uur. Aanwezigs de leden M.A. van den Bosch, J.A.J.P. Keij H.M, Rubbens, A.C. van der Smissen, P.J. Veeke, M. J. Verheijen, N. Vissenberg, J.J. Plevier, H.C. Geerts en C.A. van Oosterhout. Afwezigs de leden P.O. van Loon, J.A.F.M. van Spaandonk en B, Burgers. Voorzitters J.L.P.M. Teijssen. Secretariss J.E. van Hoek. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Ingekomen stukken. Ingekomen zijns brief dd. 12-12-51 van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake gratificatieregeling 1951 secretarissen en ontvangers. Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt hiermede ingestemd, 3. Voorstel tots a. beschikbaarstelling van een crediet van f 55^000,^ voor de stiehting van een sportpark; b. het aangaan van een vaste geldlening ter financiering van dit object; c. vaststelling der pachtvergoedinguit te keren aan A.J. Bastiaansen. Pagnevaartweg 90; d. het voeren van een rechtsgeding contra M.A.J. Antens, Pagnevaart- weg 15, terzake der ontbinding van de pachtovereenkomst betref fende de percelen, kadastraal bekend deze gemeente in sectie B nummers 481 en 482. gezamenlijk groot 2.59.50 ha.gelegen aan de Pagnevaartweg s e. vaststelling van de hieruitvoortvloeiende 50e en 6e wijziging der begroting 1951 van de gemeente respectievelijk het bedrijf gemeen tewerken. De voorzitter leest het prae-advies voor en licht een en ander nog nader toe. Hierna verkrijgt het lid RUBBENS het woord, die allereerst opmerkt, dat z.i. de stukken te kort ter inzage zijn gelegd. Voor zover hij zulks uit de stukken heeft kunnen afleiden, meent hij dat gedeputeerde staten een volledig uitgewerkt plan ter tafel willen zien. Spreker gaat wel accoord met de uitgetrokken pacht- vergoeding voor de heer Bastiaansen. De voor Antens geraamde schadeloosstelling is slechts gebaseerd op 1 jaar,hetgeen veel te laag is. De pachtkamer zal eventueel hiermee niet instemmen. Deze vergoeding zal naar zijn mening berekend moeten worden over een periode van 6 jaren. Voorts vraagt hij of inmiddels voorlopige koopcontracten zijn getekend. Door een der regenten van het St, Elisabethsgesticht is hem medegedeeld, dat zij in de veronder stelling leven eenzelfde aankoopsom per ha te ontvangen als Mevr. de Chambure.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 69