s. 7 Het lid GEERTS brengt ter sprake het leggen van een tegelpad in de Julianalaan, waarvan enkel het zandbed ligt. Nu het waar schijnlijk nog wel enige tijd zal duren voordatvde definitieve bestrating wordt gelegd, acht hij het maken van een voorlopige bestrating wel urgent, temeer aangezien over bedoelde weg een druk verkeer plaats vindt. De VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de slechte toestand der kademuren van het zwaaigat. Hij deelt mede, dat momenteel plannen worden voorbereid om de haven te herstellen met inbegrip van de kademuren en de beschoei ingen. Het rijk stelt hiervoor gelden beschikbaar. De vraag of de zwaaikom mogelijk kan worden herschapen in een florizant plein is in hierbij niet^het geding gebracht. Vanzelfsprekend kan hij deze vraag nu niet direkt met een ja of neen beantwoorden. Aan beide plannen zitten zowel goede als kwade zijden. Voorts zou opvolging van de suggestie van het lid Verheijen dienen te worden besproken met de rijksinstanties. Hij zegt een nader onderzoek door burge meester en wethouders toe. T.z.t. zullen hierover nadere mede delingen worden gedaan. In de pachtprocedure contra Veraart is nog geen uitspraak gevallen. In de eerstkomendè vergadering zal hij uitsluitsel geven met betrekking tot de aanslagen rioolbelasting, welke bewoners in het Oost-Vaardeke hebben ontvangen. De voorzitter is het met het lid Geerts eens, dat het leggen van een provisorische bestrating in de Julianalaan, bijv, een tegelpad, aanbevelenswaardig is. Enige dagen geleden was hij bij slecht weer ter plaatse en, overwegende wat hierover in een der vorige vergaderingen is gezegd, tot de gedachte gekomen, dat het leggen van een verhard pad ten dienste van de voetgangers nuttig zou zijn. Hij heeft hierover vanmorgen nog gesproken met de directeur van gemeentewerken. Hij zegt toe dit te bespreken in de vergadering van burgemeester en wethouders en hopenlijk zal dan spoedig de gewenste voorziening kunnen worden getroffen. Het lid van der SMISSEN informeert nog naar de stand van zaken in de plannen tot stichting van een sportpark. De VOORZITTER hoopt binnenkort, mogelijk nog dit jaar, een desbetreffend voorstel aan de orde te stellen. Alle voorbereidingen zijn nog niet afgesloten. Met de aantrekking van definitieve financieringsmiddelen zijn burgemeester en wethouders ten dele geslaagd. Het dagelijks bestuur werkt echter met de grootste voortvarendheid verder en vertrouwt, dat, zoals reeds is gezegd, zeer spoedig een afgerond voorstel aan de raad ter beoordeling kan worden voorgelegd. 25. Sluiting. De voorzitter wenst alle leden een Zalig Kerstfeest en sluit daarna de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van /ƒ"- de secretaris,^---" de voorzitter, 65-1VW1-2-52/M

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 68