Het lid GEERTS wijst er nog op, dat de weg Oudenbosch- Oud Gastel een voorrangsweg is. De berijders ^ezer route zijn niet op bedacht, dat veel verkeer komt uit het West-Vaardeke. De VOORZITTER antwoordt, dat het bedoelde verkeer door de nieuwe rijksweg Zevenbergen-Princenhage veel minder is geworden. Hij zou echter willen stlrten met de bevestiging vaneen knipper licht op de voorgenomen plaats en afwachten hoe dit m de praktij Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten over eenkomstig het voorstel. 18. Voorstel tot het aangaan ener rekening-courant-overeenkomst groot 500«00Q»-« Conform het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten tot het aangaan van bovengenoemde rekening-courant-over eenkomst met de Spaarbank te Hilversum, 19. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot f 98 796-vnnr de bouw van 8 woningen langs de Julianalaan, alsmede föT"hetaangaan van een vaste _geldïening ter financiering v^rnTë^ë~¥oü^"TrrTöxvaststellin^der hieruitvoortvloeienae J9* en 6e wijziging van de begroting 1951 van de gemeente, respectiev_ lijk het woningbedrijf.""" Na voorlezing van het prae-advies uit de voorzitter zij^ vreugde over het feit, dat burgemeester en wethouders er m zijn geslaagd om een langlopende geldlening te kunnen afsluiten, waar door de bouw van 8 woningen ter hand kan worden genomen. Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot. 1. een crediet van 95.793,- te voteren voor de bouw van 8 woningen langs de Julianalaan; _n 2. ter financiering van deze bouw een 25-jarige annuïteitsle 1 g groot 100.000,-, rentende 4$» koers pari, aan te gaan met de verzekeringsmaatschappij Vitalis te Nijmegen. 20. Voorstel tot 6e wijziging der "Verordening op het bouwen en de bewoning". Dienovereenkomstig wordt zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten. 21Mededelingen. De voorzitter deelt mede, dat volgens een telefonische mededeling met de bouw der 20 woningen aan de Thorbeckestraat kan worden begonnen. 22. Rondvraag. Het lid VERHEIJEN wijst op de slechte staat, waarin de kademuur, aan de zijde van de heer van den Eijnden, zich bevindt. Nu binnenkort gesproken zal moeten worden over een herstel,zou hij gaarne hierbij in beschouwing willen zien genomen de mogelij heid van demping van het zwaaigat. Een nieuwe zwaaikom zou dan eventueel op het Turfhoofd kunnen wordsn gegraven.. Het lid van der SMISSEN informeert naar de afloop van de pachtprocedure contra Veraart, Het lid van LOON wenst informaties over aanslagen rioolbe lasting, welke bewoners van het Oost-Vaardeke dezer dagen zijn opgelegd.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 67