Het lid van der SMISSEN zou de keuze willen beperken tussen de oude pachters en de heer Vergouwen. De VOORZITTER vindt zulks onlogisch. Hij zou dan liever nog een openbare inschrijving willen houden, waardoor aan eenieder een gelijke kans wordt geboden. Hij merkt nog op, dat door de verkoop van enige percelen van het boscomplex Scherpenberg het jachtterrein is ingekrompen. De verkochte gronden waren door hun hoge opstand een geschikte schuilplaats voor het wild. De hout- op stand van bedoelde percelen is gekapt, waardoor het wild een ander toevluchtsoord heeft moeten zoeken. De opstand van de andere verpachte percelen is merendeels zeer jong, zodat over het geheel genomen de betekenis der gronden als jachtterrein zeer is afgenomen. Het lid van LOON acht een pachtsom van 75,-laag. Volgens zijn gevoelen zijn er beslist personen, die meer willen betalen. Het lid GEERTS handhaaft zijn voorstel om een openbare ver pachting te houden. Wethouder KEIJ kan zich gezien de besprekingen hiermee ook wel verenigen. Ieder krijgt dan weer een kans, al zal misschien een lagere pachtsom uit de bus komen. De VOORZITTER brengt nu allereerst in stemming het voorstel van burgemeester en wethouders om het jachtrecht wederom voor 3 jaren te gunnen aan de heren A.J. Verhaeren en M.L. Janssens, beiden wonende te Breda. Dit voorstel wordt aanvaard 5 tegen 4 stemmen. De leden Keij V"eeke, van den Bosch, Verhei jen en van Oosterhout stemmen voor, terwijl de leden Geerts, Vissen berg, van Loon en van der Smissen zich tegen het voorstel uit spreken. 15Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 7 400.-, voor de aanschaffing van een gaskachel ter plaatsing m de archief-bewaarplaats en tot vaststelling der hieruitvoort- vloeiende 26e wijziging der gemeentebegroting 195.1» 16. Voorstel tot het verlenen ener bijdrage ad 57,50 in het ;-0^0,v~Q^ tP hifidfin aan de vereniging van Nederlandse ge meenten bij de ingebruikneming van het nieuwe kantoorgebouw m 1952 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, en tot vast stelling der hieruitvoortvloeiende 27e wijziging der gemeente begroting 1951. Dienovereenkomstig wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 298.57, voor de aanschaffing van een knipperlicht ter plaatsing op het kruispunt Wagenhoek en tot vaststelling der hieruitvoort- vloeiende 28e wijziging der gemeentebegroting 1951. Het lid GEERTS vraagt waar precies het knipperlicht zal worden bevestigd. De VOORZITTER antwoordt in het West-Vaardeke tegen het pand van J, v.d. Luitgaarden. Verkeersongevallen doen zich juist voor door het slechte zicht welke het verkeer, komende uit het West-Vaardeke en rijdende in de richting Wagenhoek, heeft.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 66