q. Voorstel tot het verlenen van subsidies. Na voorlezing van het prae-advies door de voorzitter stelt hij allereerst aan de orde de subsidies aan de plaatselijke ver enigingen. Deze worden zonder hoofdelijke stemming wederom bepaald op de bedragen, welke in 1951 zijn uitgekeerd. Het lid GEERTS vraagt of ook niet aan de toneelvereniging D.E.Swelke is verbonden met de K.A.B., een gelijk subsidie kan worden toegekend als reeds is verleend aan D.E.S. II. De VOORZITTER antwoordt, dat een verzoek reeds is ingekomen, doch moest worden geretourneerd, omdat het niet op gezegeld papier was gesteld. Als het opnieuw binnenkomt pllen burgemeester en wethouders zeker gunstig adviseren. Het is zelfs mogelijk nu reeds op voorhand goedgunstig te beschikken. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarna besloten aan de KA»B-toneelvereniging D.E.S. tot wederopzegging een jaarlijks subsidie van 50,- toe te kennen. Het lid VERHEIJEN heeft op de lijst niet zien staan een voorstel tot subsidiëring der leerlingen, die het dagambachtsonder- wij s volgen. De VOORZITTER zegt, dat zulks is gebaseerdop de nijverheids onderwijswet. Daartoe worden jaarlijks declaraties ontvangen van de gemeente Roosendaal. Indien de vragensteller echter het oog heeft op het verlenen van tegemoetkomingen in de reiskosten, is het de aangewezen weg, dat in eerste instantie een verzoek wordt inge diend aan het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, via het hoofd der school. Hierna kan ook de gemeente financiële bijstand verlenen. Wethouder van OOSTERHOUT bepleit het verlenen van kleine tegemoetkomingen aan degenen, die in andere gemeenten ambachtsonder wijs volgen in vakken, welke niet op de plaatselijke nijverheids school worden onderwezen. De VOORZITTER geeft de vorige spreker in overweging dit punt aan te snijden in de vergadering van burgemeester en wethouders. Deze kwestie kan dan worden bezien en eventueel kunnen burgemeester en wethouders met een voorstel komen. Hierna noemt de voorzitter de niet-pjaatselijke verenigingen en instellingen op, welke in 1951 een subsidie hebben genoten. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten dezelfde bedragen weer op de begroting 1952 uit te trekken, alsmede de volgende nieuwe subsidies met ingang van 195 2 tot wederopzegging toe te kennen: Vereniging "Pro Juventute" te Breda 25,-°, Stichting Lager Nijverheidsonderwijs in de bisdommen Breda en Den Bosch 1 cent per inwoner; R.K. Reclasseringsvereniging, afd. Roosendaal 5r~5 Nederlandse Hervormde Commissie voor Maatschappelijk werk in de westhoek van Noord-Brabant 75,-. Het bij raadsbesluit van 15 Juni 1923aan de R.K, Reclasse ringsvereniging te Breda toegekende subsidie ad f 5,— per jaar, wordt zonder hoofdelijke stemming ingetrokken, aangezien de gemeente voortaan ressorteert onder de gemeente Roosendaal. Op het subsidieverzoek van de bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heiligen Naam wordt conform het voorstel zonder hoofdelijke stemming afwijzend beschikt.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 64