2 Zonder hoofdelijke stemming wordt het adres onder 3 maar burgemeester en wethouders gerenvoyeerdteneinde na te gaan of de bezwaren kunnen worden ondervangen. Ten aanzien van de stukken onder 4 deelt de voorzitter mede, dat de dienst van gemeentewerken momenteel doende is mo de oohoging van de achterpaden. In de komende weken zal voor de verharding koolas van het pompstation te Seppe worden betrokken.r hoofdelijke stemming wordt besloten adressanten in te lichten conform de brief van de bedrijvencommissie inhoudende het advies aan de ondertekenaars om hun tuinen behoorlijk diep om te spitten. Zij, die grond nodig hebben voor ophoging van hun erven, kunnen zich in verbinding stellen hipt fjp dienst van gemeentewerken. De Voorzitter spreekt de hoop uit, dat na uitvoering van het geadviseerde de klachten grotendeels zullen zijn onder vangen, 4 Voorstel tot het in dienst houden van de heer J.C.A. Verheul, hoofd van de vee- en vleeskeuringsdienst in de kring Oudenbosch tot nader te bepalen datum. Bonform het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, 5. Voorstel tot het aangaan ener rekening-courant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten voor 1934* Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig besloten. Het maximum-crediet is vastgesteld op 20Ü.UUU,-. 6. Voorstel tot het verlenen van een tegemoetkoming, bedoeld in rip-r bflgftr-onrterwilswet 1920, aan Th. Geerts, Kade_2_, 'in de reiskosten van zijn dochter naar de openbare U.h.o.- school te Roosendaal. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de gevraagde tegemoetkoming te verlenen ingaande 20 September 1951 en deze af te wijzen over het tijdvak 1 September 1947 tot 20 September 1951 7. Voorstel tot het aangaan ener overeenkomst met de Staats mijnen in Limburg betreffende de gasberging. Re VOORZITTER leest het prae-advies voor. Daarna deelt de heer GEERTS als lid der bedrijvencommissie mede, dat deze commissie de kwestie aan de hand van de stukken der staats mijnen ernstig heeft bekeken. Het is in het belang der ge meente, dat de overeenkomst wordt gesloten, waardoor niet be hoeft te worden overgegaan tot de bouw van een gashouder. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel. R. Voorstel tot verlenging van het raadsbesluit dd. 5Q-11-5?_ inzake het verlenen van een bijdrage in de ziektekosten aan de ambtenaren en de daarvoor in aanmerking komende arbeidscon tractanten tot 1-1-55. Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 63