VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Donderdag, 13 December 1951, des avonds om 20.00 uur Aanwezig: de leden M.A. van den Bosch, H.C. Geerts, J.A.J.P. Keij, P.O. van Loon, C.A. van Oosterhout, A.C. van der Smissen, E.J. Veeke, M.J, Verheijen en N. Vissenberg. Afwezigs de leden H.M. Rubbens, B. Burgers, J.J. Plevier en J.A.E.M. van Spaandonk. Voorzitters J.L.P.M. Teijssen. Secretariss J.E. van Hoek, 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 19 en 25 October 1951 worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Ingekomen zijns 1. adres dd. 19-10-51 van G.J. Keijsecretaris van de watersport vereniging Mark en Dintel alhier, houdende dankbetuiging met de toekenning van een jaarlijks subsidie van 25,- alsmede in houdende het verzoek de steigerbelasting niet te doen verhogen; 2. brief dd. 28-11-51 van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant betreffende het voornemen om het koninklijk besluit van 19—10—51 tot wijziging van het Toelagebesluit 1951 van overeenkomstige toepassing te verklaren op de secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant; 3. adres dd. 13-9-51 van J.M. Gielen en P.Ch. Geerling, houdende bezwaren tegen de aanslagen 194-9 en 1950 in de straatbelasting; 4. verzoeken dd. 26-8-51 en September 1951 van de bewoners van de St. Anna-, Churchill- en Vader Vincentiusstraat om voorzieningen te treffen tegen de wateroverlast, welke adressanten ondervinden in hun achtertuinen, alsmede het advies tfan de bedrijvencommis sie dd. 12 November 1951. Het lid GEERTS vindt de inhoud van het stuk onder 1 beneden peil. De bedoeling van adressant is zelfs te willen suggereren dat er partijpolitiek wordt bedreven. De VOORZITTER vindt de toon van de eerste alinea vriendelijk, doch daarentegen ontgaat hem ten enenmale de doelstelling van het betoog in de 2e alinea. Indien de watersportvereniging precario moet betalen, ontvangt zij een aanslag, welke is gebaseerd op een gemeentelijke belastingverordening. Meent de aangeslagene verkeerd of ten onrechte te zijn aangeslagen, dan kan hij bij de raad een bezwaarschrift indienen. Het lid GEERTS spreekt nogmaals zijn afkeuring uit over de toon van het geschrift. Het adres wordt daarna zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. De brief onder 2 wordt eveneens zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 62