perceel en van 12.500,- ten aanzien van de twee andere percelen, respectievelijk in eigendon toebehorende aan Mevr. de Chanbure- Cuypers te Hoogerheide en het St. Elisabethsgesticht alhier, De voorzitter deelt daarna nededat de raad spoedig weer in vergadering zal worden bijeen geroepen» Aan de orde zal alsdan worden gestold de behandeling van het voorstel tot votering der voor de aanleg van het sportpark benodigde credieten, De vergadering wordt gesloten net gebed» Vastgesteld ter openbare vergadering van /i /Jf/. de voorzitter, 227-229/hs/26-10-5l/l7

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 61