Bij de besprekingen net Mevr. de Chanbure-Cuypers heeft deze zich nadrukkelijk gedistantieerd van pachter en pachtvergoeding, De nieuwe koper, i.e. de gemeente, dient deze kwestie geheel zelf te regelen. Alle mogelijke vergoedingen konen geheel ten laste van de koper. Onder die voorwaarde heeft zij zich bereid verklaard tot afstanddoening van haar grond voor de prijs van 0,53 per m2. Het niet direct ten volle benutten van de gronden, zoals door het lid Rubbens is gesuggereerd, brengt grote en onoverkome lijke moeilijkheden met zich. De behoefte is èn aan het oefen terrein èn aan het hoofdveld even groot. Ook in technisch opzicht is zulks met het oog op de egalisatie van het terrein niet uitvoer baar. Bij het aangaan van een minnelijke schikking zullen beide partijen zich accoord moeten verklaren met het schadebedrag. Als burgemeester en wethouders en Bastiaansen overeenstemming bereiken, bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid, dat de raad het overeengekomen schadebedrag niet accepteert. In zulk een geval zal dus tot ontbinding der pachtovereenkomst moeten worden overgegaan via de pachtkamer De heer Antens heeft inderdaad het voetbalveld van V.E.S. aan deze vereniging onderverhuurd. De huidige verpachter heeft dit oogluikend toegestaan. De voorzitter beklemtoont nog eens uitdrukkelijk, dat burgemeester en wethouders ernstig zullen streven naar de toewij zing van andere terreinen aan Bastiaansen en Antens, De notaris zal het college van burgemeester en wethouders direct op de hoogte brengen van vrijgekomen gronden per 11-11-51, de datum waarop alle pachten worden verrekend. Ook op andere wijze zal het dagelijks bestuur actief zijn. Geen enkele zekerheid kail in dit opzicht worden gegeven. Hij stipuleert nog eens met klem, dat de raad, wil hij komen tot voltooiing van de plannen ten aanzien van het sportpark, een besluit moet nemen. Het lid van der SMISSEN onderstreept de noodzakelijkheid van twee voetbalvelden. Door de voortdurende bespeling ven het éne terrein, verkeert dit in een slechte conditie. De VOORZITTER zegt, dat hij in de afgelopen v/eken diverse sportpanken heeft gezien. Oudenbosch heeft wel een grote achter stand. Ten behoeve van een gezonde en behoorlijke ontspanning der jeugd is de aanleg van een sportpark beslist gerechtvaardigd. Het lid RUBBENS wil nog graag enige verduidelijking omtrent de pertinente mededeling in het prae-advies inzake de expiratie der beide overeenkomsten op 11-11-51. De VOORZITTER antwoordt, dat ten aanzien van de overeenkomst tussen Mevr. de Chanbure-Cuypers en Bastiaansen door een misver stand als datum is opgegeven 11-11-51. Dit is echter een gelukkige omstandigheid, omdat anders ook wellicht dit huurcontract wederom was gecontinueerd. Daarom is het nodig, dat onverwijld de koopacte wordt gepasseerd,opdat het huidige contract tijdig kan worden op gezegd. De voorzitter zegt tot slot, dat hij alle~hen beschikbare informaties heeft verstrekt. Burgemeester en wethouders handhaven hun voorstel tot aankoop der gronden, zoals uiteengezet in hun prae-advies van 13-10-51. Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten de percelen kadastraal bekend deze gemeente in sectie B 487, 481 en 482, onderscheidenlijk groot 1.36.7o, 1.46.10 en 1.13.40 ha, aan te kopen voor de som van 7.228,- ten aanzien van eerstgenoemd

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 60