VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Vrijdag, 2 Maart 1951, des avonds om 20,00 uur Aanwezig: de leden J.A.J.P. Keij, H.M, Rubbens, A.C, van der Smissen, F.J. Veeke, M.J. Verheijen, N. Vissenberg, J.A.F.M. van Spaandonk, B. Burgers, J.J. Plevier P,C, van loon en H.C, Geerts Afwezig', de leden M.A. van den Bosch, en C.A. van Oosterhout, Voorzitter: J.L.P.M. Teijssen, Secretaris: J.F. van Hoek. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met gebed, 2. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 11 Januari 1951 en 30 December 1950 worden zonder hoofdelijke stemming en discussie vastgesteld 3. Ingekomen stukken Ingekomen zijn: 1. brief dd. 10-1-51 G nr. 697 IHe afd. van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake nadere maatregelen nopens be zoldiging secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand 2. brief dd. 25-1-51 G nr. 30129, IHe afd. met ontwerp-besluit tot regeling der bezoldiging van de wethouders der gemeenten in Noord-Brabant; 3. verslag 1950 als bedoeld in artikel 151 der hoger-onderwijswet betreffende het seminarie van de missionarissen van de H.Fami lie alhier. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten met de brief onder 1 accoord te gaan en het verslag onder 3 voor kennisgeving aan te nemen, t Op voorstel van de voorzitter verklaart de raad zich zonder hoofdelijke stemming eveneens accoord met de brief onder 2, 4. Voorstel tot aanvaarding der aanbieding van de R»K. Woningbouw vereniging St. Joseph tot overgave van al haar bezittingen en schulden aan de gemeente. Na voorlezing van het prae-advies verstrekt de voorzitter nog een nadere toelichting. Het lid RUBBENS vraagt of de incassering van de huren niet zou kunnen geschiedeh door een der leden van het personeel van de gasfabriek, Spreker denkt bijv. aan de meteropnemer van der Smissen. Nadrukkelijk zegt hij de uitvoering van deze taak aan de heer J. Dirne niet te misgunnen. De VOORZITTER antwoordt, dat bij de stopzetting van de eigen gasproductie de vrijgekomen werklieden zijn geplaatst bij gemeentewerken.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 5