Ook in dit geval zal overgestapt moeten worden naar de derde moge lijkheid, t.w. ontbinding dor overeenkomst en vaststelling van de schadevergoeding door de pachtkamer. De uiteindelijke beslissing ligt derhalve, bij de mogelijkheden onder 2 en 3, geheel in handen van de raad. Met betrekking tot de re'cle kansen van een en ander zoals de voorzitter het op het ogenblik kan overzien, zegt hij dat burgemeester en wethouders alles zullen beproeven om aan de beioe pachters andere stukken grond in gebruik te geven. Als dit echter op welke gronden dan ook onmogelijk is, en op dit moment kan hier omtrent geen enkele zekeiheid worden verschaft, is Bastiaansen wel goïiegon "to*t eon minnelijk© schikking» Aniens geefi echier in dii geval de voorkeur aan de tussenkomst van de pachtkamer. De voorzitter wijst terloops op het verschil in prijs, t.w. 0,53 per m2 voor de grond, toebehorende aan Mevr. de Chambure- Cuypcrs en 0,48 per m2, voor de grond, waarvan hot St. Elisabeths- re sticht eigenaar is» Dit verschil is gerechtvaardigd door de kwaliteit van de percelen als cultuurgrond. Hij meent, dat tegen de koopsom wel geen bezwaren zullen bestaan, mede in acht genomen de accoordverklaring van het prijzenbureau, een instantie, welke toch in e.lle opzichten op de hoogte is van de grondprijzen. V.at ae gemeente per saldo zal moeten betalen voor pachtvergoedingen, is nog een open vraag. Wil de raad, da.t de plannen tot stichting van een sportpark worden gerealiseerd, dan kan aankoop der gronden niet achterwege blijven en dienen ook de financi'cle consequenties met betrekking tot de pachtvergoedingen volledig te worden aanvaard. De voorzitter meent met dit exposé aan de raad de nadere mededelingen te hebben verstrekt, zoals voorkomt op de agenda. Het lid RÏÏBBENS vraagt of het niet raadzaam zou zijn het prijzenburoau op de hoogte te stellen van de meaeaelingen ten aan zien van de pachtvergoedingen. Het maakt immers voor een koper veel verschil uit of na betaling dor koopsom direct de vrije be schikking kan worden verkregen over de gronden, ofwel dat behalve de koopsom bovendien de pachters vanwege de koper schadeloos moeten worden gesteld. Het pri j zenbureau za„l dan misschien de overeenge komen prijs anders bezien. Voorts informeert de spreker naar ue mogelijkheid om een deel der gronden niet direct voor de stichtin^ van een sportpark te doen benutten. Het lid GEERTS verzoekt nadere inlichtingen met betrekking tot het treffen van een minnelijke schikking. Het zou wel eens kunnen voorkomen dat meer vergoeding wordt -gevraagd dan de pachtkamer per saldo zou toewijzen. Het lid van der SMISSEN merkt op, dat Antens aan V.E.S. het voetbalveld hoeft onderverhuurd en zou gaarne vernemen of zulks bij de onderhavige kwestie nog van invloed is. Het lid van den BOSCH beklemtoont de voordelen, verbonden aan de eerste oplossing, t.w» de beschikbaarstolling van andere gronden. Hij vraagt zich echter af hoe deze terreinen kunnen worden verkregen. De VOORZITTER betoogt, dat het prijzenbureau de koopsom en de pachtvergoeding scheidt. Het lid Rubbens wil deze zaken met elkaar in verbinding brengen. Gemeld bureau maakt hier echter uit drukkelijk onderscheid en is bij de beoordeling van de overeenge komen koopsom aan bepaalde normen gebonden. Het schade—element staat hier echter terzijde en heeft mede betrekking op de aan vaarding van de gekochte grond in eigen gebruik.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 59