VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Donderdag, 25 October 1951 des avonds om 20.00 uur Aanwezigs de leden M.A. van den Bosch, B, Burgers, H.C. Geerts, J.A.J.P. KeijP.O. van Loon, C.A. van Oosterhout, J.J. Plevier, H.M. Rubbens, A.C. van der Smissen, M.J. Verheijen en N, Vissen berg. Afwezigs de leden F.Jy Veeke en J.A.P.M. van Spaandonk. Voorzitters J.L.P.M. 'Teijssen. Secretariss J.P. van Hoek. Nadere mededelingen omtrent de aankoop van de gronden langs de Pagnevaartweg Na opening der vergadering met gebed deelt de voorzitter mede, dat de datum van beëindiging der pachtovereenkomst met A. Bastiaansen niet is 11-11-51» zoals vermeld in het prae- advies, doch 11-11-52. Wil de gemeente na aankoop over de grond zo spoedig mogelijk beschikken, dan dient vóór 11—11—51 het huurcontract schriftelijk te worden opgezegd. Voorts vloeit hieruit voort, dat een schadevergoeding aan Bastiaansen moet worden uitgekeerd. Ten aanzien van de overeenkomst gesloten tussen het St, Elisabethsgesticht en C.J. Antens, merkt hij op, dat de in de vergadering van 19 10 jl. door het lid van den Bosch gedane mede delingen juist zijn bevonden. In bedoelde vergadering heeft hij zich hierover sterk verbaasd. De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat na bekoming van verschillende inlichtingen een ander licht op de kwestie is geworpen. Bij de betaling van de pacht op 11-11-50 is nl. aan de pachters gevraagd of zij prijs stelden op continu atie van de pachtcontracten. Antens heeft toen bevestigend ge antwoord. Een weinig tijd daarna is door het bestuur van het St. Elisabethsgesticht aan hem schriftelijk mededeling gedaan, dat hij op verlenging kon rekenen. De regenten voelen zich nu moreel gebonden aan deze een jaar tevoren gedane toezegging. Blijft de raad bij zijn besluit tot aankoop der gronden, dan vloeit hieruit tevens voort dat met de pachters moet worden onderhandeld over de vorm, waarin zij kunnen worden schadeloos gesteld. Er zijn, aldus de voorzitter, daartoe 3 mogelijkheden en weli 1. het in pacht geven van .andere percelen grond, welke eventueel vrij komen op 11-11-51? 2. het treffen ven een regeling op vrijwillige basis; 3. ontbinding der overeenkomst met bepaling van het schadobedrag door de pachtkamer. Bij de oplossing dezer aangelegenheid is de raad mede betrokken, uitgezonderd in het geval onder 1. Bereiken burgemeester en wethouders een accoord langs minnelijke weg, dan zal de raad dit kunnen beoordelen bij het voorstel tot votering van de overeen gekomen vergoeding op de begroting. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal de pachtkamer in de beslechting van het alsdan gerezen verschil worden betrokken. Het besluit daartoe behoort'tot de competentie van de raad. Verder is ook mogelijk, dat burgemeester en wethouders langs vrijwillige basis konien tot een schadebedrag, waarmee de raad, op welke gronden dan ook, niet accoord kan gaan.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 58