Het lid GEERTS danlct de voorzitter voor deze duidelijke uit eenzetting en zegt dat hij een geheel andere kijk op deze belang rijke aangelegenheid heeft gekregen. De VOORZITTER zegt, dat de plannen voor de stichting van een badhuis gereed liggen. Met het oog op de moeilijke financi ële omstandigheden van het ogenblik achten burgemeester en wet houders het uit taktisch opzicht het verstandigst nog te wachten met de inzending van het plan. Men kan nu eenmaal niet met alle knuppels tegelijk slaan. Burgemeester en wethouders zullen terzake diligent blijven en zodra, de tijd daarvoor geschikt is met een voorstel bij de raad komen. De plannen tot stichting van een zwembad zijn nog niet zover gevorderd, dat indiening bij de rand op korte termijn kan worden tegemoet gezien. Dezer dagen zal hierover met hot bestuur van het instituut St. Louis een onderhoud plaats vinden. Energiek zal nacar verwezenlijking van dit voor de gemeente zo belengrijkepro ject worden gestreefd. Ook hierbij dient echter het oog te zijn gericht op de grote moeilijkheden, welke zich heden ten dage voordoen bij de investering van belangrijke kapitalen. Over de trottoirbanden zegt de voorzitter dat volgens mede deling van de firma Martens te Oosterhout een aantal is getrild. Door een stagnering van de trilmachine zijn de overige op een andere en nog betere wijze vervaardigd. Het lid PLEVIER stipuleert, dat hij aan burgemeester en wet houders een juist an tv/oord heeft gevraagd. De VOORZITTER wijst er op, dat ondanks de stagnatie de firma Martens banden van goede kwaliteit heeft geleverd,. Het lid PLEVIER zegt, dat hij het juister had gevonden, indien het antwoord was gecorrigeerd, conform de inlichtingen van de firma Martens. De VOORZITTER zegt tenslotte toe de brief van Martens aan de bedrijvencommissie ter inzage te zullen_zenden. Ten aanzien van de afrastering der tuinen zegt hij toe, da.t deze kwestie binnen 14 dagen zal zijn geregeld. 18. Slanting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van de voorzitter, 230-238/hs/27-10-5l/l7.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 57