Burgemeester en wethouders zijn ten zeerste verheugd over deze voorgenomen credietvotering, waardoor het mogelijk zal worden in het belang der industriële ontwikkeling onzer gemeente belangrijke projecten tot uitvoering te kunnen brengen. 17. Rondvraag. Het lid GEERTS verheugt zich over de door de voorzitter ge dane mededelingen over de beschikbaarstelling der credieten door het rijk. Uit de pers heeft hij vernomen, dat de Zuidelijke provincies in vergelijking tot het andere deel van het land veel minder zullen ontvangen. Hij vraagt zich af waf hiervan het motief is. Bij kennisneming van Het hieromtrent gepubliceerde heeft de spreker min of meer het gevoel gekregen, dat de Zuidelijke provincies zoals voorheen y/eder zijn achtergesteld. Hij oppert het idee de provinciale autoriteiten er in te betrekken en zodoende te trachten dat alsnog een betere en rechtvaardiger ver deling der gelden wordt bereikt. Het lid PLEVIER informeert naar de stand van zaken betreffende de stichting van een badhuis en een zwembad. Dezelfde spreker deelt mede, dat hem door de voorzitter een brief^is toegezonden over de trottoirbanden, welke zijn gelegd op de Havendijk. Deze kwestie betrof of deze banden al of niet getrild zijn. De ont vingen mededeling suggereerde dat alle banden waren getrild, achteraf is echter gebleken, dat zulks niet helemaal juist is, hetgeen hem zeer heeft verbaasd. Hij acht deze wijze van voor lichting verre van juist. In aansluiting op hetgeen het lid Verheijen met betrekking tot de omrastering van de tuinen in de Churchillstraat naar voren heeft gebracht, zegt dit lid dat de bewoners herhaalde malen de bemiddeling hebben ingeroepen van de heer Luijkx en zijn op zichters, Het antwoord luidde steeds, dat voor dit werk geen tijd beschikbaar was. Spreker betwijfelt de juistheid dezer argumenten. De VOORZITTER is van gevoelen, dat men de kwestie over de beschikbaarstelling door het rijk van gelden voor de industriële ontwikkeling van diverse gebieden niet moet stellen zoals het lid Geerts dit heeft gedaan. De credieten zijn uitsluitend bestemd om de streken, waar een groot a.rbeidsoverschot is en die dus aller eerst voor industrio-lisatie in aanmerking komen, te helpen. Brabant is bijv. reeds zeer ver geïndustrialiseerd. Dit is echter niet het geval met streken als Oost-Eriesland. De toewijzing der gelden is voorts geschied in overleg met het college van gedepu teerde staten dezer provincie. Over het Oudenbossche aandeel kan spreker slechts verheugd zijn. De gevraagde gelden zijn verkregen, behoudens de verbetering van de Pagnevaartweg. Het crediet hiervoor is gevraagd met het oog op de daarlangs in aanbouw zijnde nijver heidsschool. De voorzitter kan nog mededelen, dat het provinciaal bestuur eveneens zeer tevreden is over de gang van ze.ken. Hij wijst er nog nadrukkelijk op, da„t men bij deze kwestie niet moet letten op het aantal inwoners. De bedragen zijn niet op deze basis opgedeeld. Het ging er alleen om die delen van het land te steunen, welke op grond van het grote arbeidsoverschot in aanmerking kwamen voor het treffen van voorzieningen, welke uiteindelijk moeten leiden tot het verschaffen van nuttige arbeid aan de beroepsbevolking. Spreker verklaart nogmaals in grote openhartigheid, dat aan Oudenbosch alles is gegeveh, wat het gemeentebestuur via gedepu teerde staten heeft gevraagd. Hij kan niet anders dan zeer tevreden zijn over het wetsontwerp en over de medewerkingwelke van vele kanten hierbij is ondervonden.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 56