7 Het lid RUBBENS brengt naar voren dat vroeger over de water- afvoer dezer gronden geen klachten werden geuit. De o#rzaak van de slechte waterafvloeiing moet naar zijn gevoelen gezocht worden in de hoge aanleg der wegen. Het lid GEERTS wijst er op, dat de gronden, omsloten door St. Anna- en Churchilistraatook in het verleden zeer dikwijls onder water stonden. Dit terrein ligt nu eenmaal zeer laag. De VOORZITTER legt naar aanleiding van de woorden van het lid Geerts nadrukkelijk vast, dat er in wezen mitsdien nietsis veranderd. De grond is alleen opgedeeld ten behoeve van de uit gifte van tuinen, waardoor tevens de bewoners van de St. Anna- straat zijn geholpen. Wil men nog voorzieningen treffen, dan lijkt hem de beste weg te wachten op het advies der bedrijvencommissie Wethouder van OOSTERHOUT zegt, dat deze kwestie al meermalen is besproken en verwijst naar de middenstandswoningen, waar wel een oplossing is gevonden. Het lid VERHEIJEU betoogt, dat bij de toewijzing der tuinen achter de Churchillstraat geen leiding van gemeentewege wordt gegeven. De VOORZITTER zegt toe deze kwestie omgaand met het bedrijf gemeentewerken te zullen opnemen. Het lid PLEVIER verzoekt om wethouder van Oosterhout tijdelijk toe te voegen aan de bedrijvencommissie De voorzitter en wethouder Keij hebben daartegen geen enkel bezwaar. Tot slot wordt zonder hoofdelijke stemming beslotende gehele aangelegenheid in handen te stellen der bedrijvencommissiewelke na een onderzoek ter plaatse ten spoedigste zal rapporteren. 15. Behandeling bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke belastingen. Zonder gedachtenwisseling en hoofdelijke stemming wordt besloten de navolgende aanslagen te handhaven; 1. de aanslag ten name van C.J.M.H. Gudde, St. Bernaertsstraat 51, in de besmettelijke ziektegelden, groot 105,-, 2. de aanslag ten name van J.E^CarpaijBosschendijk 34, in de straatbelasting 1949, groot 26,94. Eeide aanslagen zijn geheel overeenkomstig de betreffende veror deningen opgelegd. 16. Mededelingen. De voorzitter deelt mede, dat dozer dagen bij de Staten- Generaal is ingediend het wetsontwerp tot beschikbaarstelling van belangrijke credieten fonds perdu, ten behoeve van de zg. ontwikkelingsgebieden. Ook Oudenbosch zal aanzienlijke sommen ont vangen voor de uitvoering van de navolgende projecten; 1. reconstructie Havendijk, waarmee reeds een aanvang is gemaakt5 2. gereedmaking van industrieterreinen langs de Mark; 3. de bouw van een brug over de haven; 4. de verbetering van de haven. De eerstgenoemde drie objecten behoren tot de zg. eerste phase, hetgeen inhoudt, dat voor deze werkende gelden allereerst zullen worden gevoteerd. De beschikbaarstelling van de gelden voor de uitvoering van het werk onder 4 geschiedt bij de tweede phase

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1951 | | pagina 55