Het lid PLEVIER informeert naar de motieven van burgemeester en wethouders om zelf niet in appèl te gaan. De VOORZITTER antwoordt, dat de gehele kwestie nu weer opnieuw in behandeling wordt genomen. De gemeente kan andermaal al haar motieven naar voren brengen ter verdediging van haar standpunt, dat de vergoeding eerder op een lager bedrag dient te worden bepaald. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, 14. Behandeling van de adressen inzake wateroverlast. Daar het lid Keij onderwijl ter vergadering is gekomen, stelt de voorzitter de behandeling aan de «rde van de adressen betreffende de wateroverlast, ondervonden door de bewoners der St, Anna- en Churchill- en Vader Vincentiusstraat Het lid PLEVIER vraagt wat er nu verder gebeurt om de ge wraakte situatie te doen beëindigen. Bij de stukken is geen prae— advies gevoegd. De VOORZITTER zegt, dat de overlegging van een prae-advies bij de ingekomen stukken geen gebruik is. Hij meent dat beide klachten dezelfde aangelegenheid betreffen, nl. een niet in alle opzichten voldoende afwatering der achtertuinen. Wellicht zullen de klachten voor een deel kunnen worden ondervangen, indien de achterpaden verhoogd en verhard zijn. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels daartoe aan het bedrijf gemeentewerken oparacht verstrekt. Als verhardingsmateriaal zal worden gebezigd koolgruis, afkomstig van het pompstation van de waterleidingmaatschappij te Seppe, Hij hoopt, dat na voltooiing dezer werkzaamheden de klacten zullen verstommen. Voorts vestigt hij nog de aandacht van de leden op de door gemeentewerken gedane peilingen van het niveau der wegen in de uitbreiding. Het lid PLEVIER acht de klachten gegrond. Bij regenval worden de achtergelegen terreinen herschapen in meren. In de zomermaanden is dit eveneens het geval. Wethouder KEIJ merkt op, dat de tekeningen, gemaakt door het bedrijf gemeentewerken, uitsluitend het wegniveau aangeeft en niet het peil van de achtertuinen. Het lid PLEVIER zegt, dat de waterafvoer mede afhankelijk is van de doorlatendheid van de grond. Het lid VISSENBERG wijst op de situatieachter de 26 woningen aan de Bornhemweg. Het pad langs de achtertuinen is verhard. De waterafvoer blijkt ook daar zeer moeilijk te gaan. Het lid BURGERS ondersteunt deze klachten. Wethouder van OOSTERHOUT betoogt, dat de klachten over de waterafvoer al jaren worden gehoord. Van de zijde van het bedrijf gemeentewerken is daaraan nooit voldoende aandacht besteed. De juistheid der opgave van de peilingen betwijfelt hij. Hij geeft voorts uiting aan zijn ontevredenheid over het feit, dat welfde tuinen achter de middenstandswoningen onmiddellijk zijn opgehoogd en niet die achter de arbeiderswoningen. De VOORZITTER geeft in overweging de gehele kwestie in handen te stellen van de bedrijvencommissie voor nader onderzoek.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 54