Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de per celen, kadastraal bekend deze gemeente in sectie^B nummflirs 4-87» 481 en 482, onderscheidenlijk groot 1.36.70, 1.4o.1o en 1,13.40 ha, aan te kopen voor de som van 7.228,- ten aanzien van eerstgenoemd perceel en voor 12.500,— ten aanzien van de twee andere percelen, respectievelijk in eigendom toebehorende aan Mevr. de Chambure-Cuypers te lïoogerheide en het St. Elisa- bethsgesticht alhier, onder voorwaarde dat alle eventuele aan de pachters te betalen schadevergoedingen ten laste komen van de huidige eigenaren. 9. Voorstel tot 2e wijziging der verordening op de heffing van een straatbelasting. De voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethouders^ dit voorstel van de agenda hebben afgevoerd. Bepaalde omstandig heden maken het nodig dat deze wijziging nog nader moet worden overwogen. 10. Voorstel tot het aangaan ven een vaste geldlening van 110,000.- ten behoeve der financiering van de bouw der lagere tuinbouwschool annex woning voor het schoolhoofd. De voorzitter uit zijn tevredenheid over debereidverklaring van de onderlinge waarborgmaatschappij "Verzekeringen van den N.C, Boerenbond" te Tilburg tot het verstrekken van een lang lopende lening, waardoor do bouw der lagere tuinbouwschool met woning voör het schoolhoofd spoedig ter hand kan worden genomen.. Aangezien het definitieve bericht nog niet is ontvangen, vraagt hij machtiging tot mogelijke wijziging der geldleningsovereen komst op ondergeschikte punten. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard en de machtiging verleend, 11. Voorstel tot vaststelling van een algemeen besluit tot het aangaan van kasgeld- en call-leningen voor de dienst 1932. 12. Voorstel tot het verlenen van medewerking on de aanvrage ex artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 van het instituut St. Louis bii de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve der R.K. school voor TT .L-TTTTeyt ornaat f en tot vaststelling van "de hieruit voortvloeiende 22e wijziging der gene ent ebegro tir.g ,19_5_j Beide voorstellen worden zonder discussie en hoofdelijke, stemming aangenomen. 13. Voorstel tot het voeren van verweer contra J.R.C. Veraart, Bosschendink 36 alhier, in hoger~beroep gegaan bij de pacïïtkamer van het gerechtshof te Arnhem tegen het vonnis van de pacht— kamer bij het kantongerecht te Zevenbergen dd. 20 September 195.1 inzake ontbinding nachtovereenkomst en vaststelling schadever goeding. Het lid RUBBEDS onderschrijft het oordeel van burgemeester en wethouders dat de vastgestelde pachtvergoeding ad 7.550,- aan de hoge kant is. Hij vraagt of het niet mogelijk is de pacht door te laten lopen totdat zij op de vastgestelde tijd expireert. De VOORZITTER antwoordt, dat naar zijn gevoelen de pacht kamer bij het gerechtshof te Arnhem appelant zeker niet in het gelijk zal stellen, In alle gerustheid kan het gemeentebestuur de uitspraak in beroep afwachten.

Raadsnotulen

Oudenbosch: Notulen gemeenteraad, 1939-1994 | 1951 | | pagina 53