Wat de expiratie der pachtcontracten betreft, zegt hij, dat bij een mondeling onderhoud met Mevr. de Chambure-Cuypers hem is medegedeeld, dat de overeenkomst met A.J, Bastiaansen 11 November 1951 ten einde loopt. Ten aanzien van het andere contract, t.w. dat tussen het St. Elisabethsgesticht en de heer C. Antens, kan hij mededelen, dat ook dit contract 11 November 1951 expireert. Het college van regenten van genoemd gesticht heeft bij de onder handelingen aan hem verzekerd, dat nog geen nieuwe overeenkomst is aangegaan. Het lid van den BOSCH betoogt, dat de overeenkomst met Antens inderdaad 11 November 1951 afloopt, doch dat onderwijl reeds een nieuwe overeenkomst is aangegaan en getekend. De VOORZITTER stelt vast, dat hij de vorige week een onderhoud heeft gehad met de leden van het bestuur van het St. Elisabeths gesticht. Bij dit onderhoud is hem uitdrukkelijk verzekerd, dat geen nieuwe overeenkomst was aangegaan. Hij zal zich echter onmiddellijk in verbinding stellen met een van de bestuursleden en schorst daartoe de vergadering. Na terugkeer deelt hij mede, de regent Jac, Buijs te hebben gesproken. Deze heeft hem medegedeeld, dat inderdaad de nieuwe pachtovereenkomst is getekend. De bedoeling was echter niet dit naar de grondkamer door te zenden. De regenten hebben gemeend voor alle zekerheid zo te moeten handelen; De voorzitter geeft uiting aan zijn bevreemding over deze gang van zaken. Het lid PLEVIER vraagt of het niet mogelijk is in het besluit de bepaling op te nemen, dat eventuele aan de pachter te betalen schadeloosstellingen ten laste komen van de verkoper, hetgeen eveneens door het lid RUBBENS in overweging wordt gegeven. De VOORZITTER hcht zulks zeer wel mogelijk en onder de gegeven omstandigheden alleszins juist. Ten aanzien van de vraag van het lid Rubbens of gerekend kan worden op enige inkomsten van de zijde der sportverenigingen, zegt de voorzitter dat in een van de volgende vergaderingen hieromtrent nadere voorstellen de raad zullen bereiken. Het lid GEERTS bepleit de opneming van een bepaling in de met V.E.Saan te gane huurovereenkomst, strekkende tot beschikbaar stelling van het terrein, indien van bepaalde zijde daarom wordt verzocht. Hij denkt in dit verband bijv. aan het Oranje-comité In het verleden heeft dit comité wel eens voetbalwedstrijden geor ganiseerd ter stijving van de kas. Do VOORZITTER merkt op, dat met deze suggestie bij de op stelling van de huurovereenkomst zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden. Bij het voorstel tot beschikbaarstelling van het crediet voor de stichting van het sportpark zal de ontwerp-huurovereenkomst ter inzage worden gelegd.. Het lid van den BOSCH adviseert het voorstel tot aankoop der gronden aan te houden totdat algehele opheldering is verkregen. Het lid RUBBENS acht aanhouding onnodig, omdat nu als voor waarde is gesteld, dat alle schadevergoedingen voor de pachter voor rekening van de verkopers zijn. De VOORZITTER ziet bij enig uitstel de moeilijkheden groter worden. De passering der acten moet in het belang der gemeente véér 11-11-51 zijn geschied.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 52