y Het lid VERHEIJEN ziet gaarne, dat een brievenbus wordt bevestigd aan de deur van hetgemeentehuisZulks zou zeer zijn ten gerieve van het publiek. Het lid van SPAANDONK vraagt of reeds een besluit is gevallen over de levering van de telmachine. De VOORZITTER segt toe, dat de bevestiging van een brievenbus aan het gemeentehuis tal woken bekeken. De levering van Se tel- machine fs nog Set gegund, omdat nog geen bericht van goedkeuring van het raadsbesluit tot beschikbaarstelling van het crediet ontvangen^ terug ±n een tesloten zitting. 8. Sluiting. Na heropening der openbare vergadering sluit de voorzitter deze met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van J/*'*'- De secretaris, De voorzitter, 27-30/HS/26-2-51/17

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 4