VERGADERING- VAN DE GEMEENTERAAD op Vrijdag, 19 October 1951, des avonds om 20.00 uur Aanwezigs de leden M.A, van den Bosch, B. Burgers, H.C. Geerts, J.A.J.P, Kei jP.O. van Loon, C.A, van Oosterhout, J.J. Plevier, H.M. Rubbens, A.C. van der Smissen, E.J. Veelte, M.J. Verheijen en N. Vissenberg. Afwezig; het lid J.A.D.M, van Spaandonk. Voorzitters J.L.P.M. Teijssen, Secretariss J.E. van Hoelt. I. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed.. 2. Notulen. De notulen van de vergadering van 14 September 1951 worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Ingekomen stukken. Ingekomen zijns 1, adres dd. 26-8-51 van enige bewoners der St. Annastraat be treffende ?/a ter overlast 2. adres dd. September 1951 van de bewoners der Churchill- en Vader Vincentiusstraatzomede van een deel der bewoners der St. Annastraat, houdende verzoek tot het treffen van voor zieningen om de afvoer van hemelwater in de tuinen en achter paden te verbeteren; 5. brief met tekening dd. 16-10-51 van de directeur van hetbe- drijf gemeentewerken, vermeldende het peil van de wegen in het uitbreidingsplan Oudlandv De VOORZITTER stelt voor de behandeling dezer stukken aan te houden totdat wethouder Keij ter vergadering aanwezig zal zijn. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, 4. Voorstel tot benoeming van een lid van het algemeen burgerlijk armbestuur wegens periodieke aftreding van het lid N. .Vissenberg. Tot lid van het algemeen burgerlijk armbestuur wordt benoemd het aftredende lid, de heer N. Vissenberg. De uitslag der stemming is, dat 9 stemmen zijn uitgebracht op vooimelde persoon, 1 op wethouder van Oosterhout, terwijl 1 stembiljet van onwaarde bleek te zijn. Desgevraagd verklaart het lid Vissenberg zijn benoeming te aanvaarden. 5.» Voorstel tot benoeming van leden der commissie tot wering van schoolverzuim. De aftredende leden, t.w. MejMa. van Ghert en de heren M.A. van den Bosch, B. Brans, J.A. van de Leur en D.C. de Roos, worden met algemene stemmen herkozen. Uitgebracht zijn 11 stemmen, 6. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning Molenstraat 45* Het lid GEERTS vraagt onder verwijzing naar punt 7 van de agenda of de bewoners van de woning Molenstraat 43 spoedig aan andere huisvesting kunnen worden geholpen. Indien steeds de ter mijn van ontruiming wordt gecontinueerd, is het dan wel aanbeve lenswaardig voort te gaan met de onbewoonbaarverklaring van woningen.-

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 49