Het lid GEERTS vestigt voorts de aandacht op de slechte staat, waarin zich bevindt de strook grond langs de Bosschendijk, lopende vanaf de spoorwegovergang tot voorbij het woonhuis van Mevr. Hoeks. De entree onzer gemeente is daar verre van fraai. Hij bepleit een verbetering op korte termijn. De VOORZITTER deelt mee, dat bedoelde grond voor een deel eigendom is van de provincie, zodat ook dit lichaam hierin moet worden gekend. In het verleden zijn hierover reeds besprekingen gevoerd, doch enig resultaat Jjebben zij niet opgeleverd. Burgemeester en wethouders zullen proberen de zaak weder op gang te brengen en te trachten, dat de nodig geachte voorzieningen zullen worden getroffen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel. 12. Rondvraag. Het lid RUBBERS had verwacht, dat de voorzitter mede delingen zou doen omtrent de behandeling en de eventuele afloop van de procedures, welke contra W. Vermunt en J. Veraart bij de pachtkamer aanhangig zijn gemaakt. Daar deze uitgebleven zijn, verzoekt hij om terzake de raad in te lichten. Dezelfde spreker vraagt hoe het staat met de reconstructie van de straatverlichting, waarbij hij opmerkt, dat op enkele plaatsen de lantaarns niet meer branden, terwijl in andere straten deze dag en nacht aan zijn. Het lid van der SMISSEN informeert naar de afwikkeling van de door de firma Versluis aan de heer W. van Overveld toegezegde provisie voor de geleverde telmachine. Het lid GEERTS wijst op de slechte toegangsweg naar de nieuwe wijk langs de woning van kapper Hopstaken, Vooral in de avond- en nachturen is het dikwijls zeer lastig voor de bewoners om hun woningen te bereiken. De verlichting is er schaars en na een flinke regenval is bedoelde toegangsweg moeilijk begaanbaar. Hij dringt aan op het treffen van een provisorische voorziening, bijv. in de form van het leggen van een tegelpad. De VOORZITTER deelt mede, dat de pachtkamer de schadever* goeding aan W. Vermunt heeft vastgesteld op 1.550,-. De procedure contra Veraart is nog hangende. Het laatst is deze kwestie behandeld door de pachtkamer op 6-9 jl. De raadsman van Veraart, t.w. mr. Dirven uit Bergen op Zoom, zou spoedig een contra-memorie indienen. Ten aanzien van de straatverlichting wijst de voorzitter er op, dat de reconstructie nog niet helemaal is voltooid. Toegezegd is, dat de werkzaamheden half October ten volle gereed zullen komen. Men is momenteel doende om de lampen af te stellen op de avond- en nachtverlichting. De verlichting van de Julianalaan en Wilhelminaplein zal hij opnemen met de directeur van het gasbedrijf. Het leggen van een tijdelijk tegelpad zullen burgemeester en wethouders in overweging nemen. Tot slot verstrekt de voorzitter een kort resumé van de gang van zaken bij de aanschaffing van de telmachine. De heer Versluis heeft zich bereid verklaard een provisie aan tjV. van Overveld te geven. Laatstgenoemde is blijkbaar niet accoord gegaan met de grootte hiervan. Er dient echter in het oog gehouden te worden, dat de gemeente ook een korting van 10y» heeft ontvangen op de normale aankoopprijs, zodat bij de

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 47