De VOORZITTER licht het voorstel nog nader toe en wijst er op, dat de verbodsbepaling alleen geldt ten aanzien van personen beneden de leeftijd van 18 jaar en zij die gedurende de laatste 5 jaren bij onherroepelijke en rechterliDke uit spraak zijn veroordeeld wegens een misdrijf of wegens een overtreding als omschreven in de artikelen 432, 433 en 453 van het Wetboek van Strafrecht. o. Daarna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 9. Voorstel tot het waarborgen der renten en aflossingen tot een bedrag van 132.656.- van een door de n.v. waterleiding maatschappij Noord-West-Brabant aan te gane geldlening,in_ totaal groot f 2.557.000»-, met de coöperatieve centrale boerenleenbank te Eindhoven. Het lid GEERTS vraagt daarvoor de n.v. waterleidingmaat schappij de gelden nodig heeft. De VOORZITTER somt de verschillende kapitaalswerken op, waarin de opbrengst van de geldlening zal worden geïnvesteerd. Het lid VERHEIJEN verzoekt nadere inlichtingen omtrent de verhouding van de gemeente tot de maatschappij. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeentenformeel aandeel houdster zijn. Krachtens de statuten zijn er drie bestuurs organen, t.w. de vergadering van aandeelhoudsters, waarbij de gemeenten door de burgemeesters worden vertegenwoordigd, verder de raad van commissarissen en als laatste en derde orgaan de directeur. Het lid GEERTS betoogt de wenselijkheid van deaanstelling van een bedrijfseconoom, zoals dat heden ten dage bij andere grote bedrijven ook geschiedt. De VOORZITTER merkt op, dat dit punt niet aan de orde is. Hij kan echter wel mededelen, dathierin inmiddels is voorzien door de aanstelling van de heer Dingemans. a4.amm*na. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 10. Behandeling van de 2e nota van aanmerkingen op de gemeente begroting 1951. De voorzitter doet voorlezing van de conceptbrief aan gedeputeerde staten als antwoord op de bovenstaande nota. Het lid RUBBENS kan zich ten volle met het antwoord accoord verklaren»r hoofdeli^kQ stemming wordt daarna besloten tot vaststelling van het ontwerp-antwoord. 11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot f 689.- voor de uitvoering tnD.U.W.-verband van het sp^ttgn van een strook grond langs de Bosschendi.ik en tot 21e en_5e wijziging der begroting 19bl van de gemeente respectievelijk het bedri.if gemeentewerken. Het lid GEERTS informeert naar de juiste ligging van de strook grond. De VOORZITTER antwoordt, dat deze ligt aan de Zuidzijde van de Bosschendijk, te beginnen even voorbij de Kapelstraat en lopende ongeveer tot bij de fabriek van Goorhuis.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 46