VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Vrijdag, 14 September 1951 des avonds om 20.00 uur Aanwezig: de leden M.A. van den Bosch, B. Burgers, H.C. Geerts, J.A.J.P. Keij, P.O. van Loon, C.A. van Oosterhout, H.M. Rubbens, A.C. van der Smissen, M.J, Verheijen en N. Vissenberg, Afwezig: de leden J.J, Plevier, E.J. Veeke en J.A.F.M. van Spaandonk. Voorzitter: JiL.P.M. Teijssen. Secretaris: J.P. van Hoek. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed, 2. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 29 Juni en 9 Augustus 1951 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Zonder hoofdelijke stemming wordt voor kennisgeving aangenomen het verslag 1950 van de schoolartsendienst district Roosendaal, 4. Benoeming van de leden der commissie van advies, bedoeld bij artikel 8 der Woonruimtewet 1947. Mej. E. Driesen en de heren E. Geerling, L, Peters, A, Haversians en J. Blaakman, die op 25-10-51 aftreden als lid van de commissie van advies, bedoeld bij artikel 8, lid 1 van de Woonruimtewet 1947, worden met algemene stemmen wederom als lid herkozen, 5. Voorstel tot verlenging der ontruimingstermijn van de onbe- woonbaarverklaarde woning Molenstraat 59. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt de ontruimings termijn van bovengenoemde woning met zes maanden verlengd. 6. Voorstel tot 5e wijziging der "Bouwverordening der gemeente Oudenbosch" Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 7. Voorstel tot vaststelling ener verordening op de aangifte plicht van waterpokken! Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt besloten tot vaststelling van de ontwerp-verordening tot aangifte van waterpokken, geldende voor het tijdvak van 14 September tot en met 31 December 1951. 8. Voorstel tot hernieuwde vaststelling van de 3e wijziging der "Algemene Politieverordening voor de gemeente OudenboscrrV"^ Na voorlezing van het prae-advies vraagt het lid Geerts of onder oude materialen ook worden verstaan antiquiteiten en voorts of de verkoop binnenshuis is verboden.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 45