Wat de kwaliteit der materialen betreft, deze wordt steeds opgegeven. Het lid van der SMISSEN vraagt hoeveel Oudenbossche schilders hebben ingeschreven. De VOORZITTER antwoordt, dat dit er 5 a 6 zijn geweest. Het lid PLEVIER vraagt nog of er in het bestek bepalingen waren opgenomen ten aanzien van de kwaliteit der te gebruiken verf en of hierop straks bijnde uitvoering wel controle wordt uitgeoefend. Wethouder van OOSTERHOUT antwoordt, dat verf moet worden gebruikt van de Sikkes-fabrieken, waarvan de kwaliteit is aange geven, terwijl de verf in verzegelde bussen op het werk moet worden aangevoerd, waar ze gecontröleerd kan worden. Ten aanzien van de door het lid Geerts gestelde vragen omtrent de straatverlichting zegt spreker, dat het de directeur van het gasbedrijf wel bekend is, dat de firma Nolte enige moeilijkheden heeft met de aanvoer van materialen. Over enkele dagen zullen de werkzaamheden weer wordenaangevangen. Gevraagd, is of thans met de werkzaamheden in de buitenwijken kan worden begonnen, aangezien in verband met de kermis in het centrum toch moeilijk kan worden gewerkt. Verder is in het bestek wel terdege een termijn opgenomen, waarbinnen het werk gereed moet zijn. Het lid GEERTS acht het wenselijk om juist met het oog op de kermis de werkzaamheden in het centrum nog zoveel mogelijk uite voeren, De VOORZITTER zal zich hieromtrent met de firma Nolte in verbinding stellen, evenals omtrent de door het lid Plevier gedane mededeling omtrent de verlichting der Molenstraa Wat de door het lid Rubbens gestelde vraagbetreftdeelt hij mede, dat de kwesties Veraart en Vermuntbeide reeds een keer door de Pachtkamer zijn behandeld, terwijl ook in beide gevallen de Pachtkamer reeds ter plaatse is geweest. De uitspraak in de kwestie Vermunt kan spoedig worden tegemoetgezien, terwijl in de zaak Veraart door deze een contra-memorie is ingediend, als gevolg waarvan deze op 6 September a.s. opnieuw door de pachtkamer zal worden behandeld. Q. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van De secretarie*-* voorzitter, 197-101/HBo/17-8-51/18

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 44