4 Verder zou hij gaarne vernemen of de inschrijving op onder houdswerken in het vervolg niet tot plaatselijke schilders kan worden beperkt. Het lid GEERTS vraagt nadere inlichtingen omtrent de uitvoe ring van de reco$structiewerkzaamheden aan de straatverlichting, waarvoor enige tijd geleden een bedrag van 55.000,- werd ge voteerd. De storing van de laatste dagen, waardoor in Oudenbosch een lugubere duisternis heerste nog buiten beschouwing gelaten, bevredigt hem de uitvoering der werkzaamheden tot op heden niet erg. Bovendien had de directeur van het gemeentelijk gasbediijf hem ook als zijn mening te kennen gegeven, dat de uitvoering nogal provisorisch was. Verder zou in het bestek geen termijn voor oplevering van het werk zijn opgenomen. Het lid RUBBENS vraagt of de pachtkwesties Veraart en Vermunt spoedig kunnen worden afgewerkt. Ten aanzien van de door het lid Verheijen gestelde vraag antwoordt de VOORZITTER, dat de kwestie van de huur van de 2e woning niet eenvoudig is, omdat bij de huurovereenkomst hierin niet is voorzien. Aan het lid van der Smissen deelt hij mede, dat van de firma Versluis nog geen antwoord is ontvangen. Er zal opnieuw worden geïnformeerd. Wat de door het lid Plevier gestelde vraag betreft, merkt spreker op, dat deze vermoedelijk de offerte van de N.V. Basto bedoelt. De firma Martens uit Oosterhout was de laagste inschrijve en de voorzitter kan zich wel herinneren, dat het prijsverschil met de N.V. Basto nogal aanzienlijk was. De levering is dan ook aan eerstgenoemde firma gegund. Of dit wel of niet getrilde banden betreffen, is de voorzitter niet bekend. Hiernaar zal bij gemeentewerken worden geïnformeerd en het lid Plevier nader schriftelijk worden ingelicht. Indien de gemeente naderhand van standpunt ten aanzien van te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden verandert, worden uiteraard ook de overige inschrijvers opnieuw in de gelegenheid gesteld opnieuw offerte uit te brengen. Het lid PLEVIER zou gaarne in het algemeen, dus ook ten opzichte van de door het lid van Loon gestelde vraag betreffende het schilderwerk, de vraag willen stellen of de gemeente, door steeds te kijken naar de laagste inschrijver, wel voldoende let op de kwaliteit der materialen en de uitvoering der werkzaam heden. Of is het misschien voorschrift, dat steeds aan de laagste inschrijver moet worden gegund? De VOORZITTER antwoordt, dat bij openbare lichamen over het algemeen aan de laagste inschrijver wordt gegund, maar dat wel terdege wordt gelet op de uitvoering en de kwaliteit der materi alen. De firma Martens staat als een zeer goede firma bekend. Misschien schuilt de oorzaak van het misverstand in het feit, dat hardstenen banden van de Pastoor Hellemonsstraat zijn overgebracht naar de Havendijk, Het lid PLEVIER merkt nogmaals op, dat de gebruikte banden van zeer slechte kwaliteit en zeker niet getrild zijn. Ten aanzien van de door het lid van Loon gestelde vraag, antwoordt de VOORZITTER, dat naast de plaatselijke schilders ook enige schildersbedrijven uit buurtgemeenten zijn uitgenodigd om in te schrijven. Door de grote verscheidenheid in inschrijvings sommen is wel gebleken, dat dit van belang is geweest. De in schrijvingen van de plaatselijke schilders behoorden over het algemeen tot de hoogste en bovendien is door de meesten dezer aan een zgn. voorvergadering deelgenomen, waarbij het opzetgeld is geregeld. Hieruit blijkt wel het nut van concurrentie.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 43