De minister wenst eerst zekerheid dat de gemeente over de benodigde financiële middelen tijdens de bouw de beschikking heeft. Vandaar dat het besluit tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten van zo groot belang is. Waarschijnlijk krijgt de gemeente, doordat thans een groot bedrag aan kasgeld vrijkomt, weer over meer middelen de beschikking. Het lid PLEVIER informeert hierna of er nog voor veel woningen een vaste geldlening moet worden afgesloten. De VOORZITTER antwoordt, dat dit inderdaad het geval is, hoewel voor de eerste complexen, die na de oorlog gebouwd zijn rijksvoorschotten zijn verstrekt. Nadien moesten de gemeenten zelf voor de financiering zorgdragen. Het lid PLEVIER spreekt de hoop uit, dat het rijk het streven van de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten om de ge meenten aan vaste geldleningen te kunnen helpen, zoveel 'mogelijk zal bevorderen. De VOORZITTER merkt op, dat de onderhavige lening ook wordt geput uit een lening van 250,000.000,-, welke genoemde bank, door bemiddeling van de regering, met de gezamenlijke verzekerings maatschappijen heeft kunnen afsluiten. Het is evenwel de bekende druppel op de gloeiende plaat. 8. Bezwaarschrift schoolgeldaanslag Conform het prae-advies van burgemeester en wethouders wordt de aan A.G. Delen te Rotterdam opgelegde aanslag schoolgeld voor het uitgebreid lager onderwijs over het belastingjaar 1948/1949, daar deze geheel conform de voorschriften is opgelegd, gehandhaafd 8a. Rondvraag. Het lid VERHEIJEN informeert naar de mogelijkheid van beëindiging van de verhuur van de tweede woning aan de Pagnevaart- weg aan de Starline. Het lid van der SMISSEN vraagt of door de firma Versluis reeds de provisie voor een aan de gemeente geleverde electrische telmachine aan van Overveld is uitgekeerd. Het lid PLEVIER merkt op, dat enige tijd geleden door de gemeente offerte is gevraagd voor de levering van getrilde opsluitbanden. Door een plaatselijke industrie werd ook offerte uitgebracht; evenwel werd de levering aan een buiten deze gemeente gevestigde industrie gegund, aangezien haar offerte lager was. Thans blijkt, dat door deze firma geen getrilde, doch gestampte banden zijn geleverd, welke bovendien nog van inférieure kwaliteit schijnen te zijn. Gaarne zou dit lid van de voorzitter vernemen, of, wanneer de gemeente naderhand ten aanzien van de aard of de kwaliteit van het te leveren product van standpunt wijzigt, ook de andere inschrijvers niet opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om offerte uit te brengen. Het lid van LOON zou gaarne nadere inlichtingen hebben over de aanbesteding van het buitenschilderwerk van 84 woningen van het woningbedrijfIndien hij wel geïnformeerd is, zou de hoogste in schrijving 8.000,- en de laagste 5.000,- bedragen. Hij vindt dit verschil nogal groot en vraagt of er vanwege de gemeente wel voldoende toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteit der te gebruiken materialen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 42