2 5. Voorstel tot intrekking van de verordening houdende regeling van de contröIe~op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en*andere ambtenaren en tot vaststelling van een nieuwe verordening regelende deze aangelegenheid De voorzitter merkt op, dat door gedeputeerde staten enige bemerkingen zijn gemaakt op de bij besluit van 13 April 1951 vastgestelde verordening. Burgemeester en wethouders stellen voor deze verordening in te trekken en een nieuwe verordening, conform bijgevoegd concept, vast te stellen. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. 6. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur der R.K. U.L.O.-pchooT (externaat St.Louis) bij de aanschaffing van leermiddelen en schoolmeubelen en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende 20e wijziging van de gemeentebegroting 1951» Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 7. Voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn van enige onbewoonbaarverklaarde woningen in deze gemeente. Na een korte samenvatting van de prae-adviezen_van burge meester en wethouders tot verlenging van de ontruimingstermijnen van de onbewoonbaarverklaarde woningen West-Vaardeke 31 en 54 en Molenstraat 59, met zes maanden, vraagt het lid Yerheijen hoe dikwijls deze ontruimingstermijnen verlengd kunnen worden. De VOORZITTER antwoordt, dat de ontruimingstermijn over het algemeen op ten hoogste zes maanden mag worden gesteld, waarna deze zododig telkens kan worden verlengd. Het is niet altijd mogelijk de bewoners spoedig aan een andere woning te helpen. Primair is echter ook de bedoeling van de onderwerpe- lijke wetsbepaling te voorkomen, dat anderen dan de huidige bewoners de woning zullen kunnen bewonen. Uiteraard wordt ook getracht de huidige bewoners zo spoedig mogelijk betere huis vesting te verschaffen, zoals ook in het verleden is gebeurd. Het lid BURGERS informeert naar de woning Bornhemweg 36, welke reeds geruime tijd niet bewoond wordt, De VOORZITTER antwoordt, dat dit geval zijn aandacht heeft. De huidige huurder bewoont de woning niet metterdaad, doch betaalt steeds tijdig de verschuldigde huur. Hij is thans werkzaam in Utrecht, waar hij zich vermoedelijk zal gaan vestigen. Het lid BURGERS merkt op, dat de woning reeds drie maanden niet bewoond is* De Voorzitter deelt mede, dat hij bij de huurincasseerder heeft geïnformeerd en dat de genoemde termijn enigszins overdreven is. Deze kwestie heeft evenwel zijn volle aandacht. Na voorlezing van de prae-adviezen van burgemeester en wethouders voegt de voorzitter hier nog aan toe, dat de laatste tijd reeds in enxele gevallen andere woonruimte kon worden toegewezen. Verder heeft men stille hoop, dat spoedig weer met de bouw van nieuwe woningen kan worden begonnen. Momenteel is niet de bouwstop of de volume-toewijzing, maar de financiering het grootste probleem.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 41