VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Donderdag, 9 Augustus 1951 f des avonds om 20.00 uur Aanwezig; de leden M.A. van den Bosch, H.M. Rubbens, M.J. Ver— heijen, B. Burgers, C.A, van Oosterhout, J.J. Plevier, H.C. Geerts, A.C. van der Smissen en B.C. van Loon. Afwezig: de leden J.A.J.P. Keij, N. Vissenberg, P.J. Veeke en J.A.P.M. van Spaandonk. Voorzitter: J.L.P.M. Teijssen. Secretaris: J.A.M. Boudrie, waarnemend. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed, 2Notulen De notulen van de vergadering van 5 Juli 1951 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Ingekomen is een besluit van gedeputeerde staten der provincie Noord-Brabant dd. 11 Juli 1951» Ille afdeling, G nr. 8205, houdende verdaging van de beslissing op het ter goed keuring ingezonden besluit, strekkende tot vaststelling van de contrSleregeling van rekenplichtige ambtenaren. De voorzitter verwijst naar punt 5 van de agenda, waarbij wordt voorgesteld de onderhavige verordening, waarop enige be merkingen zijn gemaakt, in te trekken en een nieuwe verordening volgens aangeboden concept vast te stellen. Het schrijven van gedeputeerde staten wordt voor kennis geving aangenomen. 4. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot 642.319.-. bij de N.VT Bank'voor Nederlandse gemeenten te s-Gravenhageter consolidatie van vlottende schulden, ontstaan door de bouw van woningwetwoningen De voorzitter merkt op, dat deze aanbieding van de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten aanleiding is geweest om deze vergadering op zo korte termijn te beleggen, daar het door gedeputeerde staten goedgekeurde besluit van de raad uiterlijk op 20 Augustus 1951 in het bezit van geldschietster moet zijn. Aanvankelijk bedroeg het bedrag der aanbieding 591.959,-. Bij nadere onderhandelingen is dit bedrag verhoogd tot 642,319,-, waardoor het mogelijk'is de financiering van de_ stichting van de 63 woningwetwoningen, waarvoor deze aanbieding geldt, geheel definitief te regelen. Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wethouders en een korte uiteenzetting van de voorzitter omtrent de verschillen tussen v<5ór-financiering en definitieve finan ciering, wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 40